Gräva, schakta och trafikanordningsplan

Grävarbete i exempelvis stadsmiljö, intill vägar, intill träd och där det kan finnas ledningar i marken är känsligt. Många gånger kräver grävningen tillstånd eller regleras av bestämmelser.

Innan grävning

  • Om du vill gräva, schakta eller borra i kommunens mark inom detaljplanelagt område ska du ansöka om grävtillstånd.
  • Om du vill gräva på eller intill gata behöver du en godkänd trafikanordningsplan, TA-plan.
  • Du ska alltid göra ledningskollen innan du startar ett grävningsarbete.
  • Vid misstankar om förorenad mark - ta kontakt med miljökontoret omgående.
  • Vid upptäckt av fornlämningar eller om du känner till att det finns i området ska du kontakta Länsstyrelsen.
  • Tänk på att det krävs polistillstånd för att ställa upp arbetsbodar, containrar eller för byggupplag i anslutning till grävningsområde på allmän platsmark.

Ansökan om tillstånd

Ansökan om grävtillstånd görs genom att du fyller i vårt ansökningsforumulär. Ansökan ska skickas in minst två veckor före arbetets start. Om grävningsarbetet ska ske inom ett stort område behöver vi längre tid på oss för att besvara din ansökan, dock max fyra veckor.

Här ansöker du om grävtillstånd>>

Trafikanordningsplan (TA-plan)

För att få arbeta i vägområdet utmed gator och vägar inom kommunens väghållningsområde krävs det en trafikanordningsplan, TA-plan. Syftet med en trafikanordningsplan är att beskriva vilka anordningar och vägmärken som behövs för att få en säker arbetsplats. Därför är det viktigt att TA- planen är tydlig.

Om det finns ett behov av totalavstängning ska en TA-plan redovisa omledning av trafiken. Utmärkningsansvarig med godkänd utbildning för uppdraget ska finnas på arbetsplatsen när aktivt arbete pågår. Vid arbeten där framkomligheten begränsas för kollektivtrafiken ska trafikledningen för kollektivtrafiken meddelas av utföraren/entreprenören.

Ansökan om trafikanordningsplan

Gör en tydlig trafikanordningsplan som visar skyltar, vägomledning, skeden och avstängning.
TA-planen ska vara ritad så att den är lätt att orientera sig på och det bör finnas gatunamn.

Ansökan ska skickas in minst två veckor innan arbetet påbörjas. TA-planen ska därefter godkännas av Uddevalla kommun, Trafik och förvaltning. Arbetet får inte påbörjas innan det finns en godkänd TA-plan. Vid akuta arbeten ska TA-plan skickas in senast nästkommande arbetsdag. Om TA-planens giltighet har gått ut och arbetet inte är slutfört, måste tillståndet förlängas.

Vi rekommenderar dig att läsa handboken "Gatuarbete i tätort" från Sveriges kommuner och regioner innan du ansöker om TA-plan.

Här ansöker du om trafikanordningsplan>>

Tänk även på att det kan krävas polistillstånd vid upplåtande av allmän plats, beroende på vilken typ av arbete som ska utföras.

 

Grävningsarbete och återställande efter grävning

Schaktning

Schakt i ny asfaltbeläggning, högst fem år gammal, får ske endast i nödfall. Schaktning ska utföras enligt senaste AMA anläggning.

Schaktfri ledningsdragning ska användas där det bedöms lämpligt att utföras. Asfalt ska sågas eller skäras före grävningen. Schaktkanter ska sågas genom alla beläggningslager raka. Formen på schakten ska vara kvadratisk eller rektangulär och den ska följa gatans huvudlinjer.

Tid för öppen schakt ska minimeras så långt som möjligt. Uppgrävd schakt får inte stå öppet längre än det är nödvändigt. Arbetet ska bedrivas kontinuerligt.

Gräva vid träd

Om du ska utföra grävningsarbete i närheten av träd på kommunens mark bör du ta kontakt med stadsträdgårdsmästaren eller gata och parkenheten för att stämma av arbetet innan uppstart.

Gräva vid träd>>

Gräva för fiberdragning

Om du ska dra fiber ska du följa kommunens metoder för utförande och återställande av mark. För besvarande av grävansökningar i samband med fiberdragning behöver vi minst fyra veckor.

Gräva för fiber>>

Återställande

Det är grävtillståndsinnehavaren som ska återställa de uppgrävda schaktytorna. Återställning ska ske enligt gällande regelverk och instruktioner. När ytorna är återställda ska ska färdiganmälan göras.

Ansvar

Du som har grävtillstånd ansvarar för eventuella skador på vägen, ledningar och övriga anordningar. Du ansvarar under hela tillståndsperioden fram tills färdiganmälan är inskickad till kommunen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor