Förorenade områden

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen.

Schaktning

Sanering av oljedepåer.

Föroreningar kan finnas i byggnader, anläggningar, mark, grundvatten, ytvatten (bäck eller sjö) och sediment. Exempel på vanliga föroreningar är:

  • tungmetaller
  • oljeprodukter
  • lösningsmedel
  • organiska miljögifter

Det är viktigt att undersöka förorenade områden. Risken för att föroreningarna sprids är olika för olika områden och beror också på hur marken används.

Ska du gräva, schakta, sanera eller göra andra markarbeten?

Vid upptäckt av en förorening ska du kontakta miljötillsyn via kontaktcenter, genast.

Innan åtgärder som schaktning, sanering eller annat markarbete påbörjas ska du göra en anmälan till bygg- och miljötillsynsenheten.

Gör anmälan senast sex veckor innan arbete påbörjas.

Tänk på att anmälan eller tillstånd också kan krävas vid efterbehandling eller omhändertagande av förorenade massor.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00