Förorenade områden

Ett område anses förorenat när halterna av ett ämne är högre än de naturliga bakgrundshalterna i området. Föroreningar kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Schaktning

Sanering av oljedepåer.

Föroreningar kan finnas i byggnader, anläggningar, mark, grundvatten, ytvatten (bäck eller sjö) och sediment. Exempel på vanliga föroreningar är tungmetaller, oljeprodukter, lösningsmedel eller organiska miljögifter

Det är viktigt att undersöka förorenade områden. Risken för att föroreningarna sprids är olika för olika områden och beror också på hur marken används.

Informera om upptäckt av förorening

Vid upptäckt av en förorening ska du

  1. Förhindra spridning
  2. Kontakta 112 (vid behov)
  3. Kontakta miljökontoret via kontaktcenter.

Du som äger eller brukar en fastighet är skyldig att genast informera om en förorening upptäcks. Innan åtgärder som som skulle kunna medföra en risk för spridning av föroreningar, såsom schaktning, sanering, annat markarbete eller rivning påbörjas ska du göra en anmälan till miljökontoret sex veckor innan.

Informera om upptäckt förorening och anmäla efterbehandling>>

Ska du bygga till eller bygga nytt?

Vid planering för att bygga om, bygga till, riva eller bygga nytt är det viktigt att ta reda på om det kan finnas föroreningar inom fastigheten som kan påverkas av de planerade arbetena. Detta gäller både i och under befintliga byggnader och i marken i övrigt. Problem kring förorenat byggnadsmaterial är exempelvis vanligt när ny verksamhet ska startas i gamla industrilokaler eller när byggnader ska rivas.

Ansvar

Ansvaret för utredning och efterbehandling av förorenade områden går i turordning till:

  1. verksamhetsutövaren och därefter
  2. fastighetsägare.

Det är verksamhetsutövaren, alltså den som har en verksamhet som har orsakat föroreningen som i första hand är ansvarig för att avhjälpa skadan. Observera att den som orsakar att föroreningar från ett förorenat område sprids, också räknas som verksamhetsutövare. Det kan till exempel vara en entreprenör som schaktar eller gräver.

Fastighetsägare kan bli ansvariga för utredning och efterbehandling om det inte finns någon verksamhetsutövare. Det gäller fastighetsägare som köpt en fastighet efter den 31 december 1998, och känt till eller borde ha känt till föroreningen. Fastighetsägaren kan också bli ansvarig i ett så kallat förvaringsfall. Om avfall, tunnor med kemikalier eller liknande förvaras på en fastighet är fastighetsägaren skyldig att vidta de skyddsåtgärder som behövs för att undvika skador till följd av förvaringen.

Tillsynsmyndigheten kan söka statligt bidrag för utredningar och saneringsåtgärder om det helt eller delvis saknas någon ansvarig, men möjligheten att få bidrag är mycket begränsad.

Tillsyn och tillsynsmyndighet

Det är tillsynsmyndighetens uppgift att ställa krav på den som är ansvarig att undersöka och vid behov sanera ett förorenat område. Det är också till tillsynsmyndigheten du ska vända dig om du upptäcker en förorening eller vill göra ett arbete i ett förorenat område.

Det finns tre olika tillsynsmyndigheter för förorenade områden: länsstyrelsen, kommunen och försvarsinspektören för miljö och hälsa. Vänd dig i första hand till oss på kommunen om du upptäcker en förorening, så kan vi hjälpa dig rätt!

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor