Förorenade områden

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen.

Schaktning

Sanering av oljedepåer.

Föroreningar kan finnas i byggnader, anläggningar, mark, grundvatten, ytvatten (bäck eller sjö) och sediment. Exempel på vanliga föroreningar är:

  • tungmetaller
  • oljeprodukter
  • lösningsmedel
  • organiska miljögifter

Det är viktigt att undersöka förorenade områden. Risken för att föroreningarna sprids är olika för olika områden och beror också på hur marken används.

Informera om upptäckt av förorening

Vid upptäckt av en förorening ska du

  1. Förhindra spridning
  2. Kontakta 112 (vid behov)
  3. Kontakta miljötillsynsenheten via kontaktcenter.

Det är du som äger eller brukar en fastighet som är skyldig att genast informera om en förorening upptäcks. Detta gäller också om det är känt att fastigheten är förorenad.

Ska du gräva, sanera eller göra andra markarbeten?

Om du ska gräva eller schakta inom ett område där det tidigare har bedrivits någon miljöstörande verksamhet finns i de allra flesta fall en risk för ökad spridning av föroreningarna eller att man påverkar hur människor kan exponeras. Den som bidrar till att öka risken för spridning eller exponering av föroreningar kan bli ansvarig för att utreda och ta hand om föroreningarna trots att man inte har orsakat den ursprungliga föroreningen.

Innan åtgärder som schaktning, sanering eller annat markarbete påbörjas ska du göra en anmälan till miljötillsynsenheten.

Gör anmälan senast sex veckor innan arbete påbörjas.

Tänk på att anmälan eller tillstånd också kan krävas vid efterbehandling eller omhändertagande av förorenade massor.

Ska du bygga till eller bygga nytt?

Vid planering för att bygga om, bygga till, riva eller bygga nytt är det viktigt att ta reda på om det kan finnas föroreningar inom fastigheten som kan påverkas av de planerade arbetena. Detta gäller både i och under befintliga byggnader och i marken i övrigt. Problem kring förorenat byggnadsmaterial är exempelvis vanligt när ny verksamhet ska startas i gamla industrilokaler eller när byggnader ska rivas.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00