Fiske

Paus i fisket, spöet lutat mot en sten

Uddevalla kommun har flera mils strandlinje mot västerhavet och en storslagen skog och mark med rika inslag av såväl stora som små sjöar och vattendrag.

Fisket har en lång tradition i både salt och sött vatten. Lyckan till fångst varierar, men oftast beroende på den som håller i spöet!

Allt fiske i "saltsjön" och i Bjursjön är avgiftsfritt. För sjöar och vattendrag i övrigt krävs fiskekort.

Under Kortfiskeområden hittar du en sammanställning av de möjligheter som står till buds.

För fiske i havsvatten finns särskilda regler och begränsningar.

Kräftpest i Bäveåns vattensystem

Länsstyrelsen har beslutat om kräftpestförklaring av Bäveåns vattensystem i Uddevalla och Vänersborgs kommun.Kräftpestförklaringen innebär förbud mot att fånga kräftor i dessa områden och särskilda regler kring hur fiskeredskap får användas.

Länsstyrelsen har beslutat att följande vatten i Bäveåns vattensystem ska förklaras kräftpestsmittade: Sågån från Sågebron, Källesjö, Risån, Ryrsjön från vattendelaren uppströms Ryrsjön, Skottenesjön, Grundlebosjön, Kyrkesjön, Bergsjön, Blåvikssjön och Bäveån från bron mellan Stötegården och Lane Ryrs kyrka 2 kilometer uppströms sammanflödet med Risån ner till mynningen i Byfjorden.

Inom det kräftpestsmittade området är det förbjudet att

  • fånga kräftor
  • saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor
  • använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats
  • fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i det pestsmittförklarade vattenområdet får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektion

Länsstyrelsens beslut gäller i två år, från den 2 september 2021 till och med den 2 september 2023.

Länsstyrelsen kommer att ta fram informationsskyltar som ska sättas upp inom det kräftpestförklarade området.

Mer information på länsstyrelsens hemsida

Fiskeräknare i Bäveån - fisken i fokus

En specialkonstruerad fiskräknare har installerats i Bäveån. Den står vid Hasselbacken i vattenfallet vid Strömberget, där all fisk passerar för att leka längre upp i ån.

Fiskräknaren kommer att kunna räkna antalet fiskar, se hur stort beståndet är och se vilka fiskarter som finns i Bäveån.

En kamera har monterats i en cylinder, när fisken passerar registreras tidpunkt, riktning, hastighet och storlek på fisken. Undervattenskameran som hör till, hyr vi som ett test under ett år framöver. Hela installationen är förberedd för en mer avancerad kamera om intresse finns för att fortsätta följa fiskarna framöver.

Efter att fiskräknaren har installerats kommer en tv-skärm sättas upp någonstans i centrum där allmänheten kan se vad som rör sig under vattenytan. Turist- och informationsskyltar kommer att sättas upp.

Genomfört med Fisken i fokus, ett projekt som finansieras av EU-Leader stöd. Syftet att öka kunskapen om fisken i Bäveån samt arbeta för en ökad fisketurism till Uddevalla centrum.

Inom kort kommer det att finnas en egen hemsida där utvalda filmer under dagen läggs ut med all statistik (art, storlek, tidpunkt, vattentemp, vattenföring).

Mer information

Fiskeföreningar, se föreningsregistret

Föreningsregister

Förslag på sidor