Nedre Bäveåns fiskevårdsområde

Fiskeregler för nedre Bäveåns Fiskevårdsområde

Bäveån rinner genom Uddevalla och i de centrala delarna ligger Strömbergets vattenfall och kraftstation där det finns en fisktrappa så att lax, öring och andra fiskar ska kunna ta sig förbi dämmet. Vattenfallet är ca 6 meter högt och fisktrappan renoverades på 90-talet.

Tyvärr finns dålig kännedom om hur mycket fisk som vandrar i systemet. Därför installerades en fiskräknare i maj 2020 som en del av Leaderprojektet Bäveån – Fisken i Fokus.

 

Fiskräknaren är placerad i direkt anslutning till den befintliga fisktrappan. Strömberget är det sista av sex kraftverk i systemet och Uddevalla kommun arbetar tillsammans med näringsliv, föreningar och andra intressenter med att skapa förutsättningar för att få mer fisk i Bäveån bland annat genom information, men även genom olika vattenvårdsprojekt. Under vintern 2024 var man tvungen att plocka upp fiskeräknaren då den riskerade att dras med av det strömmande vattnet. Förhoppningen är att den ska tillbaka igen.

 

I Bäveåns nedre fiskevårdsområde finns ett 20-tal olika fiskarter och i stort sett hela området är öppet för fiske (dock inte nära vattenfallet och kraftstationen). Se karta över fiskeområde och våra gällande fiskeregler.

Fiskeregler för nedre Bäveåns Fiskevårdsområde
  • Närmare upplysning om regler för fiske lämnas vid försäljningsställen
  • Nedan angivna priser för fiskekort kan förändras

Ädel- och naturfiskevatten

Omfattning: Bäveån och dess del mellan Älje och åns mynning i Byfjorden.

Fisk: Abborre, gädda, mört, lax och havsöring.

Fiskeregler se Fiskeregler för Bäveåns Nedre Fiskevårdsområde

Pris: Dygnskort 40:- Max 2 öring eller laxfiskar
Familjekort 50:-/dygn. Max 2 öring eller laxfiskar

Vildlax med fettfena bör återutsättas.

Försäljningsställe: Fiskekort säljs via iFiske ifiske.se/fiske-nedre-bavean

Ansvarig: Nedre Bäveåns fiskevårdsområdesförening

Kontaktpersoner: Kommunekolog, Sofia Stengavel, telefon 0522-69 73 11.

För mer information se ifiske.se/fiske-nedre-bavean

Kräftpest i Bäveåns vattensystem

Länsstyrelsen har beslutat om kräftpestförklaring av Bäveåns vattensystem i Uddevalla och Vänersborgs kommun.Kräftpestförklaringen innebär förbud mot att fånga kräftor i dessa områden och särskilda regler kring hur fiskeredskap får användas.

Länsstyrelsen har beslutat att följande vatten i Bäveåns vattensystem ska förklaras kräftpestsmittade: Sågån från Sågebron, Källesjö, Risån, Ryrsjön från vattendelaren uppströms Ryrsjön, Skottenesjön, Grundlebosjön, Kyrkesjön, Bergsjön, Blåvikssjön och Bäveån från bron mellan Stötegården och Lane Ryrs kyrka 2 kilometer uppströms sammanflödet med Risån ner till mynningen i Byfjorden.

Inom det kräftpestsmittade området är det förbjudet att

  • fånga kräftor
  • saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor
  • använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats
  • fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i det pestsmittförklarade vattenområdet får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektion

Länsstyrelsens beslut gäller i två år, från den 3 september 2023 till och med den 3 september 2024.

Länsstyrelsen kommer att ta fram informationsskyltar som ska sättas upp inom det kräftpestförklarade området.

Europeiska unionen

Förslag på sidor