Nedre Bäveåns fiskevårdsområde

Fiskeregler för nedre Bäveåns Fiskevårdsområde

Bäveån rinner genom Uddevalla och i de centrala delarna ligger Strömbergets vattenfall och kraftstation där det finns en fisktrappa så att lax, öring och andra fiskar ska kunna ta sig förbi dämmet. Vattenfallet är ca 6 meter högt och fisktrappan renoverades på 90-talet.

Tyvärr finns dålig kännedom om hur mycket fisk som vandrar i systemet. Därför installerades en fiskräknare i maj 2020 som en del av Leaderprojektet Bäveån – Fisken i Fokus.

Fiskräknaren är placerad i direkt anslutning till den befintliga fisktrappan. Strömberget är det sista av sex kraftverk i systemet och Uddevalla kommun arbetar tillsammans med näringsliv, föreningar och andra intressenter med att skapa förutsättningar för att få mer fisk i Bäveån bland annat genom information, men även genom olika vattenvårdsprojekt.

I Bäveåns nedre fiskevårdsområde finns ett 20-tal olika fiskarter och i stort sett hela området är öppet för fiske (dock inte nära vattenfallet och kraftstationen). Se karta över fiskeområde och våra gällande fiskeregler.

Fiskeregler för nedre Bäveåns Fiskevårdsområde
  • Närmare upplysning om regler för fiske lämnas vid försäljningsställen
  • Nedan angivna priser för fiskekort kan förändras

Ädel- och naturfiskevatten

Omfattning: Bäveån och dess del mellan Älje och åns mynning i Byfjorden.

Fisk: Abborre, gädda, mört, lax och havsöring.

Fiskeregler se Fiskeregler för Bäveåns Nedre Fiskevårdsområde

Pris: Dygnskort 40:- Max 2 öring eller laxfiskar
Familjekort 50:-/dygn. Max 2 öring eller laxfiskar

Vildlax med fettfena bör återutsättas.

Försäljningsställe: Fiskekort säljs via iFiske ifiske.se/fiske-nedre-bavean

Ansvarig: Nedre Bäveåns fiskevårdsområdesförening

Kontaktpersoner: Rolf Sethman, telefon 076-375 16 48 eller
kommunekolog, Sofia Ström, telefon 0522-69 73 11.

För mer information se ifiske.se/fiske-nedre-bavean

Kräftpest i Bäveåns vattensystem

Länsstyrelsen har beslutat om kräftpestförklaring av Bäveåns vattensystem i Uddevalla och Vänersborgs kommun.Kräftpestförklaringen innebär förbud mot att fånga kräftor i dessa områden och särskilda regler kring hur fiskeredskap får användas.

Länsstyrelsen har beslutat att följande vatten i Bäveåns vattensystem ska förklaras kräftpestsmittade: Sågån från Sågebron, Källesjö, Risån, Ryrsjön från vattendelaren uppströms Ryrsjön, Skottenesjön, Grundlebosjön, Kyrkesjön, Bergsjön, Blåvikssjön och Bäveån från bron mellan Stötegården och Lane Ryrs kyrka 2 kilometer uppströms sammanflödet med Risån ner till mynningen i Byfjorden.

Inom det kräftpestsmittade området är det förbjudet att

  • fånga kräftor
  • saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor
  • använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats
  • fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i det pestsmittförklarade vattenområdet får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektion

Länsstyrelsens beslut gäller i två år, från den 2 september 2021 till och med den 2 september 2023.

Länsstyrelsen kommer att ta fram informationsskyltar som ska sättas upp inom det kräftpestförklarade området.

Europeiska unionen

Förslag på sidor