Gäller Bygga, Bo och Miljö

Är det tillåtet att måla om, byta fasadbeklädnad, byta material på min byggnad utan bygglov?

Inom ett område med detaljplan krävs bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad, byta material på taket eller annan ändring som innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantagna är en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Vissa detaljplaner kan dock innehålla bestämmelser om färg och materialval, och vill man då ha en annan färg måste man söka bygglov. Utanför detaljplanerat område är ovanstående åtgärder lovfria.