Bygga nytt, ändra eller riva

En hållbar samhällsplanering förutsätter att byggandet inte sker planlöst, utan att marken används till det som är lämpligast. Det som byggs ska gärna vara beständigt, säkert, vackert, miljövänligt och tillgängligt för rörelsehindrade. Det är bland annat sådana saker som granskas i bygglovsprocessen och som är reglerad i bygglagstiftningen.

Skälet till att du behöver söka bygglov är alltså att det i de flesta fall är ett lagkrav. Men allt byggande kräver inte bygglov, det finns undantag. Om du ertappas med att ha byggt svart eller gjort något annat otillåtet kan du drabbas av byggsanktionsavgifter som kan bli dyra.

Har du byggfrågor?

Kontaktcenter tar emot dina byggfrågor och skriver ut detaljplaner.

Öppettider
Måndag-fredag 8.00-16.30

Telefon
0522-69 60 00

E-post: kommunen@uddevalla.se

Miljöaspekter i byggärende

Vid planering inför att bygga om, bygga till, riva eller bygga nytt är det bra att tidigt tänka över de miljöaspekter som kan påverkas. De planerade arbetena kan kräva separat anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken.

Strandskydd
Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag. På några platser är strandskyddet borttaget och på vissa platser är det utvidgat till upp till 300 meter från strandlinjen. Inom den strandskyddade zonen gäller speciella regler.

Naturvård
Vissa verksamheter kan ha påverkan på naturvärden, miljöbalkens hänsynsregler gäller vid bedömning av verksamheten. Det kan även finnas områden, arter eller biotoper med särskilda bestämmelser.

Förorenade områden
Markföroreningar kan finnas på fastigheten. Vid misstanke om förorening ska miljötillsynsenheten underrättas. Vid påträffande av förorening kan mark eller byggnad behöva undersökas eller saneras innan bygglov kan ges.

Vatten & avlopp
Fungerande vatten- och avloppslösningar är en förutsättning för bygglov. Ett nytt avlopp kräver särskilt tillstånd. 

Värmepump
En berg- eller jordvärmeanläggning kräver anmälan eller tillstånd.  Inom detaljplan kan det också krävas bygglov i vissa fall.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00