Frågor och svar Bygga, bo, miljö

 • Behöver jag ansöka om bygglov för att installera en kamin, eldstad eller kakelugn?

  Man behöver inget bygglov för att installera en kamin, eldstad eller kakelugn. En anmälan ska göras till samhällsbyggnad.

  Mer information om Kaminer och eldstäder.

 • Behöver jag bygglov för växthus om jag redan har komplementbyggnad på tomten?

  Växthus räknas normalt som en komplementbyggnad. Har man ingen friggebod på tomten kan man bygga 15 m² stort växthus utan bygglov. Har man redan friggebod på tomten eller vill ha större växthus måste man söka bygglov. Det kan även finnas detaljplanebestämmelser över detta, så det är alltid bra att kolla upp vad planen medger.

 • Behöver jag ett färdigställandeskydd för min byggnation (försäkring)?

  Från och med den 1 juni 2014 togs kravet på obligatorisk byggfelsförsäkring bort. Om en byggfelsförsäkring har tecknats före detta datum gäller dock den upphävda lagen om byggfelsförsäkring. 

  En särskilt besvärlig situation för en konsument är när näringsidkaren går i konkurs eller av annan anledning inte förmår bygga klart. Byggherren ska därför alltid se till att det finns ett färdigställandeskydd när en näringsidkare uppför ett småhus åt en konsument. Om byggnadsnämnden anser att det behövs, ska det också finnas ett färdigställandeskydd då du till exempel bygger till ditt småhus. Skyddet ska bestå av en försäkring eller en bankgaranti och ska täcka dels de merkostnader som uppkommer för dig som konsument om näringsidkaren inte slutför arbetet och en ny entreprenör behöver anlitas, dels kostnaderna för att avhjälpa de fel som besiktningsmannen har hittat. I första hand bör du tala med näringsidkaren om hur skyddet bör ordnas. För närvarande finns det ett antal försäkringsgivare som erbjuder färdigställandeskydd, exempelvis:

  www.gar-bo.se/ GAR-BO Försäkrings AB

 • Behöver jag installera golvbrunn i garaget?

  Golvbrunn bedöms normalt inte nödvändigt i ett villagarage som endast används för privat bruk. Rekommendationen är därför att inte installera golvbrunn utan att tänka igenom behovet och att titta på andra lösningar. Det kanske är lämpligt att istället installera en avdunstningsränna som då inte har något utlopp. Anledningen är att risken för att olja och andra vätskor ska rinna ut och förorena vattendrag är högre än nyttan med att ha en golvbrunn.

  Finns behov av en golvbrunn ska det motiveras. Vid eventuell installation gäller att golvavlopp inte får anläggas utan rening och det får inte ledas till avloppsanläggning som är till för WC- och BDT (bad, disk, tvätt) -vatten från hushållet.

  Om avloppsvatten från exempelvis diskbänk, utslagsvask, toalett, tvättmaskin ska ledas från tillbyggnaden/garaget/förrådet till befintlig avloppsanläggning ska detta anmälas separat till bygg- och miljöprövningsenheten som en ändring för avloppsanläggningen. 

 • Behöver jag marklov för att gräva eller fylla upp så jag ändrar nivån på min tomt?

  Ja, om du ändrar marknivån mer än cirka 0,5 meter behöver du ett marklov. Utanför planlagt område krävs inte marklov om inte områdesbestämmelser med utökad lovplikt gäller. Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet och att du ska klara din egen vattenavrinning.

  Mer information om marklov

 • Behöver man bygglov för att anlägga en parkering på sin egna fastighet eller flerbostadshus?

  Man får anlägga parkering på sin egna fastighet när det gäller en- och två bostadshus för 1-2 bilar utan bygglov, där parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov. Om marknivåerna ändras väsentligt kan marklov krävas. Parkering vid flerbostadshus samt övriga parkeringsplatser utomhus som är för allmänheten kräver alltid bygglov enligt Plan- och byggförordningen.

 • Behövs bygglov vid uppsättande av vägskylt, valaffisch eller lösa affischställ?

  Inom detaljplanerat område krävs det för det mesta bygglov för en skylt. Undantag är: Vägmärken enligt trafikordningen, tillfälligt uppsatta skyltar för auktion eller dylikt (dvs. skylt som endast står uppställd under den tid ett kortvarigt arrangemang pågår) dock max 5 veckor. Polistillstånd kan krävas vid valaffischer under kampanjtiden och text och symboler med mera som klistras upp i en mindre del av ett fönster, dock högst 20% av ytan.

  Lösa affischställ är inte bygglovspliktiga, men fordrar tillstånd från polis och markägare. Utanför detaljplanerat område är det Länsstyrelsen som ger tillstånd för skyltar.

  Kommunen kan i områdesbestämmelser bestämma att det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom ett område som utgör en värdefull miljö.

  Mer information om skyltar

  Mer information om valaffischering

 • Får man bygga skärmtak, plank, friggebod, gäststuga utan bygglov?

  I de flesta fall får man bygga friggebodar och plank samt skärmtak över uteplats eller entré utan att söka bygglov om man bor i ett en- eller tvåbostadshus. Om man bor på landsbygden får man dessutom oftast bygga till huset och bygga/bygga till en komplementbyggnad bygglovsfritt.

  Läs mer om när det krävs bygglov

 • Hur anmäler jag ett svartbygge?

  Använd vår e-tjänst "Anmälan om störning, olägenhet eller olovlig åtgärd". Fyll i vad du observerat så registrerar vi din anmälan.

  Om du vill att din anmälan ska vara anonym, skriv ut pappersblanketten, skriv enbart ”Anonym” under anmälare och lämna in din anmälan via brev. Tänk på att inte någonstans uppge ditt namn, din e-post eller ditt telefonnummer eftersom din anmälan är allmän handling, och du då inte längre är anonym.

  Till "Anmäl störning, olägenhet eller olovlig åtgärd">>

 • Hur lång tid tar det att få ett bygglov/förhandsbesked?

  Hur lång tid ditt ärende tar beror på hur omständigheterna ser ut i just ditt ärende. En del ansökningar är mer komplexa än andra och det innebär att utredningen blir mer omfattande.

  Kommunen ska besluta om din ansökan om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Kommunen får förlänga handläggningstiden en gång med ytterligare tio veckor om ditt ärende kräver vidare utredning.

 • Hur nära allmän väg inom och utanför detaljplanerat område får jag bygga?

  Inom detaljplanerat område regleras byggnaders avstånd till väg genom planbestämmelser. Utanför detaljplanerat område kan förutom bygglov även tillstånd enligt Väglagen 47§ krävas.

 • Hur söker jag bygglov och hur går det till?

  Ska du bygga helt nytt ska du först ta reda på vad du får lov att göra på den tänkta platsen. Om marken inte är detaljplanerad eller avstyckad ska du söka ett förhandsbesked. Det finns även åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan.

  Läs mer om hela Bygglovsprocessen.

 • Jag har en egen brunn, hur vet jag om jag kan dricka vattnet?

  Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Har du egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn är det viktigt att kontrollera så att det inte finns bakterier eller andra mikroorganismer i vattnet. Det gör du genom att beställa en vattenanalys hos ett laboratorium.

  Läs mer på sidan Eget dricksvatten.

 • Jag misstänker en matförgiftning. Ska jag anmäla det och hur gör jag?

  Om du misstänker att du blivit matförgiftad är vi tacksamma om du meddelar oss helst via telefonsamtal direkt till en livsmedelsinspektör. Du kan ringa kommunens växel på telefon 0522-69 60 00 så blir du kopplad. Om du vill, får du vara anonym.

  Det går också att anmäla via e-tjänsten "Anmäla en misstänkt matförgiftining"

 • Jag ska bygga en uteplats, vad ska jag tänka på?

  När du ska bygga altan, uteplats eller skärmtak ska du tänka på att inte bygga närmre tomtgräns än 4,5 meter samt hur din granne påverkas. Ditt bygge kan upplevas som en betydande olägenhet om till exempel insynen blir besvärande.

  Läs mer på sidan Altan, uteplats

 • Jag vill bygga ett attefallshus, vad gäller?

  Man får bygga utan bygglov ett maximalt 30 kvadratmeter stort attefallshus som kan användas som permanentbostad eller komplementbyggnad. Det krävs dock att man först gör en anmälan och att huset kommer att bli ett komplement till ett redan existerande en- och tvåbostadshus som har bygglov.

  Mer information om attefallshus.

 • Kan man under och efter handläggningens gång ändra något i bygglovet?

  Under handläggningens gång kan man ändra något i bygglovet. Sedan när beslutet fattas och du vill ändra något kan du lämna in en reviderad ritning. Är ändringen så stor att vi inte kan godkänna den som ändring måste du söka ett nytt bygglov. Skulle du ändra dig och vill återkalla din bygglovsansökan så går det bra, men du får ändå betala en avgift för handläggningen.

  Läs mer om bygglovsprocessen

 • Kan vi påverka den årliga kostnaden och i så fall hur?

  Livsmedelsverksamheter: Ja, er årliga kostnad kan sänkas om er verksamhet inte har några brister vid våra inspektioner. Ni måste också ha egna rutiner för att hitta och åtgärda brister själva. Kostnaden kan öka om ni inte löser brister som vi påpekar vid besöken. Då måste vi lägga mer tid hos er.

  Det är viktigt att ni kontaktar oss om ni säljer eller lägger ner verksamheten. Vi tar ut en kontrollavgift av den som enligt våra uppgifter äger verksamheten den 1 januari.

  Miljötillsyn: Det bästa sättet är att arbeta förebyggande så att risken för skadlig påverkan på hälsa och miljö minskar. Det gör att vi inte behöver lägga så mycket tid på tillsyn av er verksamhet. Kostnaden kan givetvis också öka om ni inte löser brister som vi påpekar vid besöken.

 • När behöver jag en bygglovskarta över min fastighet?

  Vid all nyetablering samt vid större tillbyggnader som sker inom område för detaljplan behövs en bygglovskarta samt även vid om- och tillbyggnad i närheten av eller inom det avstånd från gräns som enligt gällande plan inte får bebyggas.Vid nyetablering utanför område med detaljplan behövs också en bygglovskarta men den är oftast i ett enklare utförande. I övriga fall där bygglovshandläggaren bedömer att det erfordras för bygglovsprövningen.

  En bygglovskarta för ditt bygglov beställer du enklast genom att fylla i vår e-tjänst, "Nybyggnadskarta"

 • När måste jag börja bygga och hur länge gäller mitt bygglov?

  Du måste börja bygga inom två år från att beslutet vann laga kraft, annars upphör lovet att gälla. Arbetet ska vara avslutat inom fem år.

  Läs mer om bygglovsprocessen

 • Utanför sammanhållen bebyggelse, får man göra en mindre tillbyggnad av en- och tvåbostadshus utan bygglov?

  En mindre tillbyggnad är ca 25% av den ursprungliga byggnadsarea. Det tillbyggda får dock inte dominera över den befintliga byggnationen. Man får även göra en komplementbyggnad, den får vara ca 50 m². Det kan dock finnas andra saker att ta hänsyn till när man bor utanför sammanhållen bebyggelse. Fastigheten kan ligga inom naturreservat, strandskyddat område eller kanske beröras av fornlämningar, så kolla alltid med samhällsbyggnad.

 • Vad avgör hur mycket vi ska betala och vem har bestämt kostnadsnivån?

  Livsmedelsverksamheter: Ni betalar en engångskostnad när ni registrerar er verksamhet. Ni betalar också en avgift varje år, som bland annat beror på hur omfattande och på vilket sätt ni hanterar livsmedel. Två saker som också avgör era kostnader är om ni serverar mat till känsliga konsumenter (barn och äldre till exempel) eller om ni själva utformar märkningen av era varor. Riskfaktorerna avgör hur många timmar vi behöver för kontroller.

  Det är kommunfullmäktige som beslutar om en timavgift som täcker den största delen av våra kostnader och timavgiften är en normal avgift i jämförelse med andra kommuner i vår närhet.

  Miljötillsyn: Ni betalar för den tid det tar att granska er verksamhet, det vill säga allt från förberedelser och besök, till att skriva rapporter och beslut. Kommunfullmäktige har beslutat om ett timpris som täcker den största delen av våra kostnader och timpriset är ett normalt pris i jämförelse med andra kommuner i vår närhet. 

 • Vad finns det för planerade tomter i Uddevalla. Kan jag ställa mig i tomtkö?

  Det finns flera tomter med olika lägen i attraktiva områden för att bygga bostäder i Uddevalla. Du kan ansöka om att ställa dig i tomtkö.

  Läs mer på sidan Lediga tomter.

 • Vad får jag bygga på min tomt inom detaljplanelagt område?

  Varje detaljplan är unik och bestämmelserna varierar från fall till fall. Kontakta oss på byggavdelningen så hjälper vi dig att ta fram de uppgifter du behöver.

 • Vad är det för skillnad på ett förhandsbesked och ett bygglov?

  Förhandsbesked är en lokaliseringsprövning av lämpligheten att bebygga ett nytt hus utanför detaljplanelagt område. Ett positivt förhandsbesked medger rätt att få bygglov för åtgärden. Bygglov ska sökas inom två år från att förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Bygglov söker man på redan bebyggda tomter eller nybyggnation inom detaljplan.

 • Vad är ett startbesked och när gäller det?

  För ärenden som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan, får byggnadsarbetena inte påbörjas förrän man fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Beskedet kan lämnas först när byggnadsnämnden kan anta att gällande byggregler kommer att uppfyllas och att alla begärda handlingar har inkommit.

  Startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag bygglovet upphör att gälla. Startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter startbeskedet gavs.

  Läs mer om startbesked i bygglovsprocessen

 • Var finns det sopstation?

  Det finns två sopstationer, en i Uddevalla och en i Ljungskile.

  Läs mer på uddevallaenergi.se

 • Var finns det återvinningscentraler där jag kan slänga grovsopor?

  Det finns återvinningscentraler i Uddevalla och Ljungskile.

  Läs mer på Uddevalla Energi som har hand om all återvinning i Uddevalla.

 • Varför kan kommunen vattna blommor när det är bevattningsförbud?

  Kommunen använder inte färskvatten som påverkar vattennivån till att bevattna planteringarna i staden, detta i samråd med Västvatten.

 • Varför kommer ni inte på besök varje år när vi betalar en årlig avgift?

  Livsmedelsverksamheter: Om er verksamhet kräver få kontrolltimmar, exempelvis 1 – 2 timmar per år, kommer vi kanske inte till er varje år. För att göra ett besök krävs tid för förarbete, kontroll på plats och efterarbete. Räcker inte antalet timmar för årligt besök, samlar vi istället ihop timmarna och kommer till er vartannat eller vart tredje år.

 • Varför måste vi betala för ert jobb?

  Tillsyn av verksamheter ska inte bekostas av skattebetalarna, utan av de företag som är föremål för tillsyn, som på olika sätt kan påverka människors hälsa och miljön.

  För livsmedelstillsyn har Livsmedelsverket bestämt att verksamheterna själva ska betala för våra kontroller, inte skattebetalarna.

  För miljötillsyn och avlopp har kommunfullmäktige i Uddevalla bestämt att tillsynen ska bekostas genom avgifter, i enlighet med riksdagens anvisningar.

 • Var är närmaste återvinningsstation där jag bor?

 • Vem kan söka bostadsanpassning?

  Du som har bestående funktionsnedsättning till exempel

  • rörelsehinder,
  • nedsatt syn, 
  • kognitivt funktionshinder eller
  • allergi

  som medför att du behöver anpassa din bostad kan söka bidrag för anpassning av bostaden.

  Läs mer om bostadsanpassning.

 • Är det tillåtet att måla om, byta fasadbeklädnad, byta material på min byggnad utan bygglov?

  Inom ett område med detaljplan krävs bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad, byta material på taket eller annan ändring som innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantagna är en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

  Vissa detaljplaner kan dock innehålla bestämmelser om färg och materialval, och vill man då ha en annan färg måste man söka bygglov. Utanför detaljplanerat område är ovanstående åtgärder lovfria.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00