Fastigheter och lantmäteri

Lantmäterimyndigheten i Uddevalla är en självständig kommunal myndighet. Vi arbetar med att bilda och ändra fastigheter, skapa-, ändra- och upphäva rättigheter för olika ändamål med mera. Arbetet görs genom en lantmäteriförrättning.

En annan uppgift är att uppdatera fastighetsregistrets fastighetsrättsliga innehåll i samband med förrättningar. Registret innehåller bland annat information om areal och eventuella rättighets- eller planbelastningar.

Vi hjälper också till med frågor om lagfart, äganderätts- och samfällighetsutredningar, överlåtelse- och servitutshandlingar samt fastighetsplaner.

Flygbild Uddevalla. Foto Leif Gustavsson

Flygbild Uddevalla. Foto Leif Gustavsson

Kontakt

Funktionsbrevlåda Lantmäterimyndigheten

lantmaterimyndigheten@uddevalla.se

Förslag på sidor