Buller och luftkvalitet

Ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa kallas för buller. Olika personer har olika uppfattningar om vad som är buller. För höga ljudnivåer kan skada vår hörsel, men också buller på lägre nivå påverkar oss och kan få oss att känna stress, trötthet eller allmän olust.

Luftkvalitet

I utomhusluften finns en mängd föroreningsämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Dessa ämnen förekommer i form av både partiklar och gaser. Höga halter av luftföroreningar kan leda till andningsbesvär och ökar risken att drabbas av sjukdomar som påverkar framför allt hjärta, kärl och lungor.

Luftkvaliteten i Uddevalla varierar från dag till dag. Luftkvaliteten i tätorten påverkas framför allt av utsläpp från trafiken. Dessutom kan vedeldning orsaka lokala problem.

Miljökontoret mäter olika luftföroreningar i staden ungefär vartannat år.

Läs mer om luftkvalitet

Luften utomhus>>

Radon>>

Ventilation>>

Magnetfält, strålning>>

Buller

Buller är oönskat ett ljud som påverkar din hälsa och din livskvalitet. Den som anvarar för en bullrande verksamhet, till exempel en väg (trafikbuller) eller en verksamhet (industribuller) har också ansvar för störningarna som kan komma från buller.

Trafik på väg eller järnväg bedöms som trafikbuller och i Sverige är trafikbuller den miljöstörning som berör flest människor. Trenden pekar mot att fler kommer att besväras av trafikbuller i framtiden.

Om du upplever att du blir störd av trafikbuller vid din bostad ska du i första hand kontakta ansvarig väghållare. Väghållare i Uddevalla är Trafikverket eller Uddevalla kommun.

Industrier och andra verksamheter kan orsaka en del störande ljud. Det finns därför riktvärden som anger hur mycket det får bullra utanför verksamheten. Buller från industrier kan komma från fasta installationer till exempel fläktar, skorstenar, panncentraler, kompressorer eller transporter inom industriområdet. Störande industribuller orsakas ofta av flera bullerkällor inom ett industriområde som tillsammans ger en hög total ljudnivå. Det kan därför vara svårt att avgöra vilka åtgärder som behövs för att minska störningarna.

Om du störs av buller som orsakas av en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsföreningen. De är skyldiga att undersöka om bullerklagomålen är befogade. Om du inte får hjälp kan du vända dig till hyresnämnden. Miljöbalken ger inte utrymme för miljökontoret att driva den här typen av ärenden gällande buller som orsakas av grannar.

Om du driver ett företag som alstrar buller (exempelvis diskotek, konserter eller industri med mera) ska du utföra en egenkontroll av din verksamhet.

Bullerinformation för dig som är företagare>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor