Frågor och svar skola Skäret

Skola Skäret

 • Ska kommunen bygga en skola vid Skäret?

  Kommunen har initierat ett detaljplanearbete för att möjliggöra byggnation av en skola i Skäret. Planarbetet startade under våren 2020 och beräknas pågå i cirka två år. I en detaljplan prövas om marken är lämplig för byggnation av föreslagen markanvändning och under planarbetet får alla de närboende och andra sakägare möjlighet att yttra sig om planerna och förslagen.

 • Varför behöver det byggas en ny skola i området Ammenäs - Forshälla?

  Ljungskile och kustzonen söder om Byfjorden är en expansiv del av Uddevalla kommun med en positiv befolkningstillväxt.

  Kommunen ser ett behov av drygt 450 skolplatser i Ammenäs-Forshällaområdet för elever i åldrarna F-6, redan 2023. År 2028 så ökar den siffran till mer än 500 platser. Barn- och utbildningsförvaltningen beställde hösten 2019 en förstudie från samhällsbyggnadsförvaltning för att utreda vart dessa skolplatser ska lokaliseras.

 • Har kommunen utrett andra alternativ för placering av ny skola

  Planarbetet för att utreda en skola inom fastigheten Forshälla-Röd 2:12 vid Ammenäs-Skäret har föranletts av en förstudie för placering. De två alternativ som i ett initialt skede bedömdes vara mest lämpade för en exploatering av skola har i förstudien granskats. Ytterligare alternativ har i en tidigare avgränsning funnits.

  Kommunen var tidigt ute i planprocessen och tog in åsikter från närboende till detaljplaneområdet. På de boendes begäran kommer även dessa alternativ att redovisas för att visa transparens i processen samt kommunen ställningstagande. Dessa kommer redovisas i samband med detaljplanens samrådshandlingar.

 • Vart går barnen i upptagningsområdet i skola idag och vilken kapacitet har den?

  Barn i upptagningsområdet i åldrarna 6-12 hänvisas till Forshällaskolan. Forshällaskolan ligger på landsbygden, cirka en mil söder om Uddevalla och fungerar som grundskola för ett stort upptagningsområdet söder om Byfjorden. Äldre barn hänvisas till antingen Sommarhemsskolan i Uddevalla eller Linnéaskolan i Ljungskile.

  Forshällaskolan rymmer cirka 300 elever och med den elevökning kommunen ser framför sig kommande år kommer dessa platser inte att räcka till. När områdena Sundsstrand, Ammenäs och övriga delar av det så kallade Fräknestrandsområdet växer så behöver fler klassrum skapas för att möta behovet av antal elever och det med lokaler som möter framtidens krav för en väl fungerande skol- och lärmiljö. År 2023 väntas upptagningsområdet bestå av drygt 450 barn i åldrarna 6-12.

 • Varför utreds Skäret för placering av ny Skola?

  Planarbetet för att utreda en skola inom fastigheten Forshälla-Röd 2:12 vid Ammenäs-Skäret har föranletts av en förstudie för placering. Sammantaget så var den placering som nu utreds i ett planarbete redovisad som bäst lämpad från de förutsättningar som framkommit i förstudien.

  Det gäller bland annat frågan kring mobilitet, påverkan på infrastruktur, yta, möjlighet till synergieffekter med befintlig samhällsstruktur, barnens möjlighet att själva ta sig till och använda platsen.

  Kommunens utgångspunkt i arbetet är att skapa en skola som ligger i närhet till befintlig bebyggelse för att nå synergieffekter och samutnyttja ytor på ett effektivt sätt.

  Skolan ska verka som en landsbygdsskola, med ett stort upptagningsområde, samtidigt som den ska addera service och vara tillgänglig för så många som möjligt, även om man vill gå eller cykla.

  Kommunen har för avsikt att underlätta hållbara val, en bärande egenskap för lokaliseringen är att mer än hälften av upptagningsområdets invånare kan nå skolan med tillhörande funktioner inom tre kilometer. Det skapar närhet till social infrastruktur, med möjlighet till hållbara transportval.

  Trots att det är det mest befolkade området, utanför Uddevalla och Ljungskile, har Ammenäs-Skäret med sina drygt 700 invånare ingen kommunal service idag. Satsningen på en skola är inte bara en satsning på infrastruktur för att skapa skolplatser, utan är även tänkt att addera sociala värden som samlingslokaler, rekreation samt anordnad vistelseyta.

 • Ser kommunen några utmaningar med placeringen i Skäret?

  Vid planering av större infrastruktur, som en ny skola, så finns det flertalet utmaningar som måste hanteras.

  Förutom de mer övergripande frågorna så finns det frågor som alltid innebär utmaningar när förändringar föreslås i den fysiska miljön. När kommunen upprättar en detaljplan så måste markens lämplighet testas. Kommunen utreder därför allt från vilka arkeologiska fynd det kan finnas på platsen, hur dagvatten och skyfall ska hanteras, trafiksituationen, bullerpåverkan och vilka naturvärden det finns på platsen. Kommunen måste även göra en avvägning kring hur man väljer att hantera konsekvenserna för en byggnation.

  Att planera en skola där många människor redan bor ger väldiga fördelar. Många har nära, skolan kan även nyttjas stora delar av dygnet, infrastruktur kan samordnas samt att det skapar en ökad trygghet för skolan. På så sätt skapas flera synergieffekter vilket gör skolan mer kostnadseffektiv.

  Samma fördelar med mycket människor och liv och rörelse är också en stor utmaning. Att det redan bor många i området gör att kommunen också måste vara varsamma för att minimera de negativa aspekterna av exempelvis ökad ljudnivå och fler människor i området.

 • Varför byggs inte Forshällaskolan ut?

  Kommunen äger ingen ytterligare mark i anslutning till befintliga Forshällaskolan. Det finns heller inte kapacitet för vatten och avlopp till en utbyggnation. När kommunen tidigt undersökte alternativ för nya skolplatser identifierades området i den mer tätbebyggda kustzonen som mer lämpad för utbyggnation av offentlig service. Det är också i kustzonen många framtida Uddevallabor väntas bosätta sig, därför vill kommunen även förlägga servicen här.

 • Varför inte en placering i Råssbyn?

  En placering av skola i Råssbyn är något som kommunen djupgående undersökte under den förstudien för lokalisering av nya skolplatser. Länk till Förstudie ny skola och förskola i Ammenäsområdet.

  Kommun äger en hel del mark i Råssbyn, som har närhet till Lerbomotet och E6:an. Platsen har länge varit med i planeringen kring kommunal service och ansågs väl lämpad för en byggnation av skola, förskola eller helst både och. Kommunen identifierade att platsen var väl lämpad utifrån mobilitet med framförallt kollektivtrafik och bil. Den prövade placeringen befinner sig också i den mer tätbefolkade delen av upptagningsområdet, där nästan en tredjedel har mindre än tre kilometer till lokaliseringen.

  Det visade sig dock under förstudien som gjordes, att det blev svårt att få plats med en skola på den lokaliseringen kommunen hade pekat ut. Kommunen identifierade också att platsen inte var lätt att nå med gång- eller cykel. Platsen föreslogs därför bättre lämpade för en ny förskola, där ytanspråket är betydligt mindre och mindre beroende av ett väl fungerande gång- och cykelnät.

 • Har kommunen utrett en lokalisering i närheten till Sundsstrand?

  Kommunen har studerat ett antal lokaliseringar även vid Sundsstrand, innan avgränsningen för förstudien begränsades till ett område väster om E6:an.

  Alternativet för placering av skola i Sundsstrand bedömdes som ett av de bättre lokaliseringarna för kommunikation med gång- och cykel. Alternativet var dock mindre fördelaktigt när det gäller kommunikation med bil, där andra alternativ bedömdes bättre.

  En av de viktigaste aspekterna för att lokalisera en ny skola, förutom ur mobilitetssynpunkt, är att den skulle integreras med befintlig och framtida fysiks struktur. Kommunen har inte hittat någon lämplig placering där en eventuell skola av den undersökta storleken passar i Sundsstrand med denna kravbild.

  De arealer som finns tillgängliga gör det heller inte möjligt att samutnyttja infrastruktur på ett lämpligt sätt. De fördelar som kan identifieras bedömdes på ett tidigt stadium inte väga upp för de nackdelar med två större verksamheter på samma lokalisering som både är trafikintensiva.

 • Varför lägger man inte skolan tillsammans med en förskola?

  Kommunen har undersökt möjligheten att anlägga en skola tillsammans med en förskola i förstudieprocessen. Vid de lokaliseringar där en sådan kombination prövades gick det inte att få till önskade synergieffekter, som gemensam tillagning, personal eller friytor.

  Utredningen visade att det även fanns en mindre synergieffekt från att hämta och lämna förskole- och skolbarn på samma lokalisering.

  Eftersom det är ett stort upptagningsområde, som också har flera olika förskolor med olika lokaliseringar så kommer ett relativt litet antal att ha barn som går på samma förskola som äldre syskon går på en skola.

 • Vilka utredningar kommer utföras i arbetet?

  Kommunen har tillsammans med Länsstyrelsen bedömt att följande utredningar behövs i ett initialt skede:

  • Geoteknik
  • Markmiljö
  • Dagvatten- och skyfallspåverkan
  • Naturvärdesinventering
  • Arkeologisk utredning
  • Bullerutredning
  • Bergsteknikutredning
 • När kan man yttra sig?

  Allmänheten, sakägare samt övriga aktörer och instanser kommer få flertalet tillfällen att yttra sig över den detaljplan som tas fram.

  Det sker först i det så kallade samrådet, som är en del av detaljplaneprocessen. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

  Läs mer om planprocessen

 • Vem ska bygga skolan?

  Kommunen har inlett ett samarbete med fastighetsbolaget Hemsö. Tillsammans med Hemsö kommer kommunen att projektera en ny skola, om marken bedöms lämplig.