Evenemang på allmän plats

Evenemang kan innefatta cirkus, tivoli, musik, teater, sport, religion, politik och dylikt.

Evenemang och filminspelning

 • Evenemang kan innefatta cirkus, tivoli, musik, teater, sport, religion, politik och dylikt.
 • Ansökan till polismyndigheten ska vara så tydlig som möjligt och innehålla en utförlig beskrivning av de planerade aktiviteterna. Bifoga alltid en skiss med angiven skala över önskad yta.
 • Som ansvarig ska du se till att aktiviteten inte innebär risker ur säkerhets-, brandskydds-, miljö- eller hälsoskyddssynpunkter.
 • Polisen tar hänsyn till trafiksäkerhet, allmän ordning och säkerhet.
 • Uddevalla kommun bedömer framkomlighet. Om trafiken kommer att beröras krävs det en godkänd trafikanordningsplan.
 • Räddningstjänsten bedömer brandrisker. Hänsyn tas till hantering av brandfarliga/explosiva varor och till utrymningsvägar.
 • Det krävs minst fyra meter fri bredd för att räddningstjänstens bilar ska komma fram.
 • Om du ska sätta upp ett tält för mer än 150 personer ska du ha ett godkännandebevis utfärdat av Sveriges provnings- och forskningsinstitut.
 • För tävling med fordon på väg och för evenemang på vattnet krävs det ett tillstånd från länsstyrelsen. För mer information kontakta rättsenheten, Länsstyrelsen Västra Götalands län.
 • Bilkörning tillåts inte på grönytor och gångbanor.
 • Särskilda regler för cirkusföreställningar gäller. Kontakta samhällsbyggnad Uddevalla kommun för mer information.
 • Det är sökandens ansvar att se till att ytor är städade och återställda efter evenemangets/filminspelningens slut.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor