Försäljning på allmän plats

Försäljning exempelvis mat från foodtruck, försäljning av blommor, bär, frukt, grönsaker och godis från stånd eller kiosk.

Foodtruck

 • Markupplåtelse ges för 3 månader i taget.
 • Foodtrucken är ett motordrivet fordon vars vikt får vara max 3 500 kg och föraren ska inneha ett B-körkort.
 • Foodtruckens storlek får inte överskrida 15 kvm.
 • Foodtrucken ska flyttas bort dagligen efter stängningsdags.
 • Sökanden ska inneha registreringsbevis för livsmedelshantering och ska vid behov kunna uppvisa det för livsmedelstillsynen. Sökanden ska lämna in registrering för livsmedelsföretag till Uddevalla kommun två veckor före start.
 • Uppställande av fordon i anslutning till foodtrucken är inte tillåtet.
 • Utanför försäljningsplatsen får ingen reklam finnas utan ett särskilt polistillstånd för det.
 • Utöver uppställning av fordonet medges att man får ställa ut tre ståbord på de platser där det är lämpligt. Dessa ska placeras så att de inte försämrar allmänhetens framkomlighet.
 • Avloppsvatten som innehåller fett får inte hällas ut i kommunens avloppsledningar förrän det har genomgått rening/fettavskiljning. Uddevalla Energi erbjuder fett- och matavfallsinsamling. Vid frågor ska sökanden kontakta Uddevalla energi för mer information.
 • Tillståndet är kopplat till det företag som ansökt om tillståndet och kan ej överlåtas till annan verksamhet.
 • Foodtrucken får inte stå på platsen när försäljning inte pågår. Det innebär att anläggningen måste flyttas bort när verksamheten är stängd trots att detta sker inom ramen för tillståndstiden.
 • Tillstånd kan sägas upp och återkallas om särskilda skäl enligt ordningslagen föreligger 3 kap 18 §. Skäl för uppsägning kan bland annat vara upprepade brister i städningen eller att man bryter mot tillståndstiderna.
 • Den som får tillstånd ska följa andra föreskrifter och villkor som kan meddelas av annan myndighet gällande till exempel brandsäkerhet, hälsa, miljö, avfall.
 • Jordabalkens bestämmelser om besittningsskydd gäller ej för upplåtelse enligt ordningslagen. Rätt till ersättning eller annan plats vid återkallat tillstånd föreligger inte.
 • Vid mark- och ledningsarbeten har kommunen rätt att använda hela eller delar av den yta som upplåtits åt foodtrucken. Anmälan om att kommunen måste använda ytan görs direkt till tillståndshavaren i så god tid som möjligt. Ersättning för förlorad inkomst under denna tid lämnas inte, men markhyra under den förlorade tillståndstiden kommer inte debiteras.
 • Foodtrucken får ställas upp och bedriva
  verksamhet
  • Vardagar mellan kl. 10.00 och kl. 20.00
  • Fredag-lördag och helgdagar mellan kl. 11.00 och kl. 03.00.
 • För att minska fallrisken ska kabelskydd av icke kantig karaktär användas om elkabel används. Kabelskyddet ska vara av den höjd och utformning så att rullstolsburna med lätthet kan passera.Vid tillfälliga evenemang kan särskilda platser anordnas. I dessa fall kan man göra avsteg från bestämmelserna gällande tillståndstider och avgifter.

Kiosker

 • För etablering av en kiosk krävs det bygglov. Endast tidsbegränsade bygglov kan lämnas.
 • Vid etablering av kiosk ska de registreras hos Uddevalla kommun för livsmedelshantering.
 • För försäljning av tobak och alkohol ska verksamheten ansöka om tillstånd hos socialtjänsten.

Försäljning av blommor, bär, frukt, grönsaker och godis från stånd

 • Försäljning av frukt och grönsaker ska ske från försäljningsbord.
 • För att kommunen ska hinna med att städa gator får försäljningen påbörjas tidigast kl. 10.00.
 • Bordet ska tas in varje dag efter avslutad försäljning.
 • Platsen ska hållas städad.
 • Enligt kommunfullmäktiges beslut tillåts försäljning av blommor, bär, frukt, grönsaker och godis från stånd på Kungstorget och Ljungskile torg och övriga platser men inte på gågatan i Uddevalla.

Torget

 • För Kungstorget och torget i Ljungskile gäller Lokala ordningsföreskrifter för torghandel Uddevalla kommun.
 • Det är Uddevalla Centrumutveckling som sköter bokningar av fasta och tillfälliga torghandelsplatser och ansvarar för genomförande av månadsmarkander på Kungstorget. För torghandel i Ljungskile ansvarar Uddevalla kommun.

Mer information om torghandel>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor