Medborgarundersökningar

På uppdrag av Uddevalla kommun genomför Statistiska Centralbyrån medborgarundersökning vartannat år. Medborgarundersökningen mäter på vilket sätt kommunivånare uppfattar kommunens verksamheter, möjligheterna till inflytande samt hur man ser på Uddevalla som en plats att leva och bo på. 

Nästa medborgarundersökning kommer att ske hösten 2021 och presenteras under våren 2022.

Resultat 2021:

Enkäten skickades ut till 4800 slumpmässigt utvalda Uddevallabor (över 18 år) under hösten 2021. Av dessa svarade 1741 personer.

Du kan se resultatet av medborgarundersökningen på kolada.se. För att komma till medborgarundersökningen, välj jämföraren sedan välj Uddevalla under kommun/region. Därefter välj fliken om kommunen och sedan medborgarundersökningen. Längst ned på sidan i kolada står vad de olika färgerna rött- gult-grönt betyder. För att se hur Uddevalla förhåller sig till de andra 160 kommunderna som deltog i undersökningen, tryck på den lilla stapeldiagramsymbolen bredvid frågan. Den streckade linjen som syns i diagrammet är ett snitt för alla Sveriges 290 kommuner.

Resultat för 2018

Resultat för medborgarundersökning 2016

Kontakt

Andréa Kihl, utredare

+46 522‑69 60 08

andrea.kihl@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor