Samverkan skola arbetsliv

Vår ambition är att i Uddevalla är det lika självklart att vara företagare som att vara anställd och vi arbetar efter mottot: Utbildning in i arbetslivet — arbetslivet in i utbildning.

Inom barn och utbildning pågår samverkan mellan skola och arbetsliv inom en mängd olika aktiviteter med början i förskolan till Vuxenutbildningen.

Skolan vill att eleverna ska få en efterfrågad utbildning som leder till arbete, fortsatta studier eller inspiration till att starta eget. Skolan behöver arbetslivets hjälp för att ge barn och ungdomar en bild av arbetslivet, bidra till att skapa duglig arbetskraft samt forma driftiga entreprenörer och egna företagare. I skolan finns morgondagens företagare, framtida medarbetare och chefer.

Antalet studie- och yrkesvägar efter gymnasieskolan ökar alltmer. Samtidigt brottas samhället med hög arbetslöshet och matchningsproblematik mellan utbildning och de arbetstillfällen som finns. Nya krav ställs därför på samverka mellan skola och arbetsliv.

Genom att använda omgivningen som lärmiljö ges eleverna möjlighet
att skapa en förståelse för sammanhang och få en känsla av meningsfullhet. Genom att samverkan mellan skola och arbetsliv kopplas till centralt innehåll får eleverna vidgade vyer men också idéer till framtida val vilket gör dem mer motiverade och leder till en större måluppfyllelse.

Vinster med att skolan samverkar med arbetslivet

  • Eleverna ser en tydlig koppling mellan utbildning och arbetsliv och på så sätt upplever eleverna skolan mer meningsfull
  • Genom regelbunden kontakt med arbetslivet stimuleras entreprenöriellt lärande så som drivkraft, lust och motivation till fortsatt lärande
  • Genom att stärka varje elevs tro på sin egen förmåga och att hitta sin egen drivkraft ökar lärandet och därmed nås bättre resultat
  • För lärarna innebär arbetslivskontakterna en kontinuerlig fortbildning genom nya perspektiv, idéer och material för att använda i undervisningen
  • Samverkan främjar arbetet med att motverka ungdomsarbetslöshet och utanförskap

Vinster med att arbetslivet samverkar med skolan

  • En ökad samverkan mellan skola och arbetsliv, där arbetslivet tar en aktiv del i samarbetet, ges ökade möjligheter att skapa intresse för olika yrken och verksamhetsinriktningar och därmed rekrytering av framtida medarbetare
  • Säkra generationsväxling på företaget
  • Stärka banden till lokalsamhället
  • Skapa lojalitet eller öka försäljningen
  • När skolan ser behoven hos företagen ökar insikten om vad utbildningen behöver leverera

Förslag på sidor