Klagomål på utbildningen

Enligt skollagen är huvudmannen skyldig att ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen i verksamheten. Klagomål på utbildningen och synpunkter om utbildningen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och som sådana viktiga för utvecklingen av verksamheten.

Klagomål innebär ett tydligt uttryckt missnöje på utbildningen eller verksamheten som kräver respons. Om det framkommer att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen vidta nödvändiga åtgärder.

Klagomål tas emot på ett strukturerat sätt och återkopplas enligt rutinerna. Ett gott bemötande från oss som arbetar i verksamheten är grundläggande i det systematiska kvalitetsarbetet. Det ska präglas av öppenhet, respekt och professionalitet som är värdegrunden i Uddevalla kommun.

Mottagande och hantering av klagomål

Kontakta i första hand skolan/förskolan

Kontakta mentor, lärare/förskollärare eller annan personal vid berörd skola eller förskola. I menyn till vänster hittar du alla Uddevalla skolor, förskolor och övrig verksamhet, samt adresser, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter till dem.

Kontakta i andra hand rektor

Om personalen inte kan lösa problemet, eller om du fortfarande inte är nöjd, kontaktar du rektor. 

Kontakta i tredje hand respektive verksamhetschef

Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till respektive verksamhetschef.

E-post:  barnutbildning@uddevalla.se

Telefon:  0522-69 60 00

Kontakta barn och utbildningsnämnden i fjärde hand

Om problemet inte åtgärdas av rektor, eller om du inte känner att du kan få någon konstruktiv dialog med verksamheten ska du vända dig till Barn och utbildningsnämnden.

Registrering/ärendehantering

Skicka klagomål till barnutbildning@uddevalla.se.

Inom fem arbetsdagar efter mottaget ärende ska du få en bekräftelse på att ärendet är mottaget, samt namn och telefonnummer till den som handlägger/utreder ärendet.

Om du väljer att vara anonym

Alla klagomål utreds men om du väljer att vara anonym finns ingen möjlighet för återkoppling. Utredningen ska påbörjas inom 14 dagar. Ansvarig verksamhetschef utser handläggare och tar beslut om åtgärd.

Klagomålen blir allmän handling

Tänk på att ditt ärende blir en allmän handling och diarieförs när du skickar den till nämnden. Det gäller både skriftliga klagomål och klagomål insända via e-post. Detta innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att få en kopia, eller att läsa den. Om handlingen innehåller känslig information kan hela, eller delar av den sekretesskyddas.

Återkoppling

Den som handlägger ärendet är skyldig att se till att du får återkoppling. Senast tre veckor efter utsänd bekräftelse skall en återkoppling ske med besked om åtgärd eller i förekommande fall en förklaring till varför ingen åtgärd skett. Åtgärder registreras under samma diarienummer.

Uppföljning

När ärendet är färdigutrett och eventuella åtgärder vidtagits ska handläggaren meddela registratorn. Handläggaren ska meddela vilka åtgärder som vidtagits, huruvida denne varit i kontakt med dig med en återkoppling och huruvida du är nöjd med svaret/åtgärden.

Registratorn ska därefter kontrollera att samtliga uppgifter som tillhör ärendet är korrekt registrerade och sedan avsluta ärendet.

Mer om synpunkter och klagomål i kommunen.

Klagomål på utbildningen

Enligt skollagen är huvudmannen skyldig att ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen i verksamheten. Klagomål på utbildningen och synpunkter om utbildningen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och som sådana viktiga för utvecklingen av verksamheten.

Klagomål innebär ett tydligt uttryckt missnöje på utbildningen eller verksamheten som kräver respons. Om det framkommer att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen vidta nödvändiga åtgärder.

Klagomål tas emot på ett strukturerat sätt och återkopplas enligt rutinerna. Ett gott bemötande från oss som arbetar i verksamheten är grundläggande i det systematiska kvalitetsarbetet. Det ska präglas av öppenhet, respekt och professionalitet som är värdegrunden i Uddevalla kommun.

Välj vilken verksamhet du vill anmäla klagomål för  

Vid klagomål på Strumpans fritidshem (Mareld) och på Hemgårdens fritidshem vänder ni er till kommuen. Klagomål gällande fritidshem knutna till en fristående grundskola lämnas till Skolinspektionen.

Om du är osäker på vilken huvudman som är ansvarig för verksamheten hittar du det under nedanstående länkar

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00