Särskilda behov, extra stöd

Fingrar

Vilket stöd finns det?

Förskolan och skolan har olika lagar, förordningar och styrdokument som de ska följa.

Skollagen är tydlig när det gäller barnens och elevernas lärande och personliga utveckling. Där sägs att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Våra verksamheter arbetar med detta uppdrag på följande sätt:

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolans uppdrag är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Minst en gång varje år ska personalen och barnets vårdnadshavare genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal).

Pedagogisk omsorg ska vara ett alternativ till förskola. Inom Uddevalla kommun bedrivs pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdarverksamhet. Genom pedagogisk verksamhet ska barns utveckling och lärande stimuleras. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Personal med olika kompetenser från barn- och elevhälsan stöttar förskola och pedagogisk omsorg i deras arbete med barnen.  

Har du funderingar eller frågor om ditt barn behöver särskilt stöd i förskolan? Kontakta respektive förskolas rektor.

Skolan

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklings­samtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas samt om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Barn- och elevhälsa

Till varje skola finns ett elevhälsoteam knutet. I detta ingår personer med olika professioner.

Elevhälsan har detta generella uppdrag:

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

Elevhälsans individuellt riktade arbete omfattar följande:

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt   enligt utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

Stöd i form av extra anpassningar

Om det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen.

Särskilt stöd

Om det, trots extra anpassningar, befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska elevens behov av särskilt stöd utredas.  Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska detta ges.  En sammanfattning av utredningen och en beskrivning av det särskilda stödet ska göras i ett åtgärdsprogram.  Exempel på särskilt stöd för grundskolan är särskild under­visningsgrupp, anpassad studiegång eller enskild undervisning.

Nyanlända

En nyanländ elevs kunskaper ska enligt huvudregeln bedömas under en inledande period för att eleven ska kunna placeras i rätt årskurs. Under vissa förutsättningar får eleven delvis placeras i förberedelseklass under högst två år.

Anpassad skola

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans/gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning, har rätt att bli mottagna i den anpassade grund- respektive gymnasieskolan.

Läs mer om anpassad skola

Dokumentation

Verksamheterna har olika system för att dokumentera sitt arbete kring vilka insatser som görs för barn och elever. Skolan arbetar digitalt i Unikum, Vklass och ProReNata.

Förslag på sidor