Skolverkets riktade insats för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande

Uddevalla kommun ingår tillsammans med andra utvalda kommuner i ett nationellt nätverk för riktade insatser med syftet att fördjupa språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla verksamheter inom Barn och utbildningsförvaltningen.

Lärare och elev som gör high five. Det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet kommer att gynna alla elevers lärande.

Insatsen pågår vårterminen 2022 till vårterminen 2024 och är en del av verksamheternas systematiska kvalitetsarbete.

Övergripande mål för insatsen:

  • Samtlig personal med pedagogiskt uppdrag har höjt sin kompetens inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt används av all personal med pedagogiskt uppdrag i alla verksamheter i det dagliga arbetet
  • Det språk- och kunskapsutvecklande arbetet följs upp kollegialt på samtliga rektorsenheter

Några av de effekter som förväntas i och med insatsen:

  • Högre måluppfyllelse hos barn och elever
  • Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan lärare med olika ämnesbehörigheter förbättras
  • Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan olika yrkesgrupper i skolan och förskolan förbättras

Förslag på sidor