Förskola och barnomsorg

Förskolan är en skolform för barn mellan ett och sex år och det första steget i det svenska utbildningssystemet. Till barnomsorg räknas pedagogisk omsorg, som är en verksamhet där barn tas om hand i personalens eget hem samt fritidshem, som vänder sig till barn 6-13 år.

Ansök eller säg upp plats

Ansök eller säg upp plats

avgifter och regler

Avgifter och regler

Förskolor i kommunen

Förskolor i kommunen

Bild från skiss över ny förskola i Källdalsområdet

Nu bygger vi nya förskolor

Fritids, fritidshem, fritidsklubb

Fritids, fritidshem, fritidsklubb

Familjedaghem, pedagogisk omsorg

Familjedaghem, pedagogisk omsorg

Förskolan är en trygg, lärande och språkrik plats för ditt barn

Förskolan är en egen skolform för barn mellan ett och sex år och det första steget i det svenska utbildningssystemet. Förskolan styrs av en läroplan med mål och riktlinjer som ska följas. Det finns också krav på att det ska finnas högskoleutbildad personal. Förskolan ska erbjuda barnen en utbildning där omsorg, utveckling och lärande är centralt för verksamheten och undervisningen.

I förskolan lär sig ditt barn nya saker genom att leka, utforska och kommunicera med andra barn och vuxna. I förskolan ingår undervisning både inomhus och utomhus utifrån mål i förskolans läroplan. Undervisningen ska stimulera och utmana barnet och även ge en bra grund inför skolan.

Att bygga trygga relationer till andra barn och vuxna är en naturlig del av arbetet i förskolan. Goda relationer i barndomen följer med oss hela livet och påverkar hur vi kan samarbeta med andra.

Förskolans undervisning hjälper ditt barn att utveckla sina språk. Språk är grunden för att tänka, kommunicera och lära – och därmed viktigt för ditt barn både nu och i framtiden.

Pedagogisk omsorg - ett alternativ till förskola

Pedagogisk omsorg är en verksamhet där barn tas om hand i personalens eget hem. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Kommunala och fristående verksamheter

Uddevalla erbjuder förskola och pedagogisk omsorg med ett brett utbud. Verksamheten bedrivs av kommunen eller av en fristående huvudman. Du ställer dig i samma kö oavsett om du önskar fristående eller kommunal verksamhet för ditt barn.

Verksamhet på obekväm arbetstid

För dig som arbetar kvällar, nätter och helger finns pedagogiska verksamheten Fyren. Fyren tar emot barn i åldrarna 1-13 år. Läs mer om Fyren

Kommunen har inte lagstadgad skyldighet att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid men erbjuder ett begränsat antal platser. Det är stor efterfrågan och kö till dessa platser och du kan inte garanteras placering i just denna verksamhet.

Finskt förvaltningsområde

Uddevalla kommun är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att du som har finsk anknytning har rätt till förskola för ditt barn, helt eller delvis, på finska. Finsk anknytning kan exempelvis innebära:

  • född i Finland eller
  • minst en förälder född i Finland eller
  • minst en mor-/farförälder född i Finland.

Ditt barn behöver alltså inte ha finska som sitt modersmål.

Förslag på sidor