Elevhälsa, hälsovård

Hoppande ungdom

Elevhälsan kan bidra till att skapa goda miljöer för lärande, utveckling och hälsa. I skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Kontaktuppgifter till respektive skolas elevhälsoteam hittar du på skolornas hemsidor. 

Barnhälsa i förskola och pedagogisk omsorg

Barnhälsan är en del av förskolans utvecklingsenhet som består av specialpedagoger, logoped, psykolog, kurator samt utvecklare. Det främjande arbetet på förskolan och i pedagogisk omsorg involverar inte enbart förskolans utvecklingsenhet, utan all personal har ett gemensamt ansvar i att skapa en god miljö för lärande och utveckling för alla barn. Barnhälsans arbete leds av rektor.

Barnhälsoarbetet utgår från en helhetssyn på barnet där hela barnets kontaktnät är av stor vikt för barnets bästa. Ett nära samarbete bedrivs med vårdnadshavare, förskolepersonal samt andra externa aktörer till exempelvis, habilitering, socialtjänst och barnavårdscentral.

Barnhälsan arbetar med insatser till barn, stöd till personal och vårdnadshavare samt verksamhetsutveckling med fokus på det främjande och förebyggande arbetet med barns hälsa, utveckling och lärande.

All personal inom barnhälsan har tystnadsplikt. Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att söka upp oss och be om hjälp. Vår uppgift är att på bästa sätt förmedla det stöd och den hjälp som behövs, för att du ska känna dig trygg med att ditt barn får rätt stöd.

Elevhälsa i grundskola och grundsärskola

Elevhälsan i Uddevalla kommuns grundskola och grundsärskola är en central organisation som omfattar medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. På varje skola finns även tillgång till specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan består av

 • skolsköterskor
 • skolläkare
 • kuratorer
 • psykologer
 • specialpedagoger
 • logopeder

Elevhälsan riktar sig till organisations-, grupp- och individnivå. Vår personal arbetar tillsammans med rektorer i lokala elevhälsoteam. Teamen arbetar främjande och förebyggande med elevers hälsa, kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Elevhälsan arbetar med insatser till barn/elever, stöd till personal och vårdnadshavare samt verksamhetsutveckling.

All personal inom elevhälsan har tystnadsplikt.

Elevhälsa i gymnasieskolan

Elevhälsan på Uddevalla gymnasieskola består av

 • skolsköterskor
 • skolläkare
 • kuratorer
 • skolpsykolog
 • socialpedagoger
 • speciallärare
 • specialpedagoger

Vi arbetar med att stödja våra elever i medicinska, psykosociala och pedagogiska frågor. Tillsammans med elevansvarig lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor har vi ansvar för elevhälsoarbetet. Vårt mål är att tillsammans skapa goda möjligheter för varje elevs lärande och utveckling.

På elevhälsan arbetar vi utifrån en helhetssyn där vi ser elevens hela nätverk som en resurs. Detta förutsätter ett nära samarbete med eleven och dennes föräldrar, skolpersonal samt externa samarbetspartners till exempelvis grundskolan, socialtjänsten och ungdomsmottagningen.

Elevhälsan kan ses som elevens egen företagshälsovård. Liksom företagshälsovården arbetar vi både förebyggande och med att lösa olika typer av problem som kan uppstå.

Som elev eller förälder är du alltid välkommen att söka upp oss och be om hjälp. Vår uppgift är att på bästa sätt förmedla det stöd och den hjälp som behövs.

Mer information

Elevhälsa gymnasiet

Elevhälsa

Förslag på sidor