Elevhälsa, hälsovård

Hoppande ungdom

Elevhälsan kan bidra till att skapa goda miljöer för lärande, utveckling och hälsa. I skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Kontaktuppgifter till respektive skolas elevhälsoteam hittar du på skolornas hemsidor. 

Barn- och elevhälsa i förskola och grundskola

Barn- och elevhälsan i Uddevalla kommuns grundskola och grundsärskola är en central organisation som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Barn- och elevhälsan består av

 • skolsköterskor
 • skolläkare
 • kuratorer
 • psykologer
 • specialpedagoger
 • logopeder

Barn- och elevhälsan riktar sig till organisations-, grupp- och individnivå. Vår personal arbetar tillsammans med rektorer i lokala barn- och elevhälsoteam. Teamen arbetar förebyggande med att främja lärmiljön för barns/elevers hälsa, kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Elevhälsan arbetar med insatser till barn/elever, stöd till personal och vårdnadshavare samt verksamhetsutveckling.

All personal inom barn- och elevhälsan har tystnadsplikt.

Elevhälsa i gymnasieskolan

Elevhälsan på Uddevalla gymnasieskola består av

 • skolsköterskor
 • skolläkare
 • kuratorer
 • skolpsykolog
 • socialpedagoger
 • speciallärare
 • specialpedagoger

Vi arbetar med att stödja våra elever i medicinska, psykosociala och pedagogiska frågor. Tillsammans med elevansvarig lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor har vi ansvar för elevhälsoarbetet. Vårt mål är att tillsammans skapa goda möjligheter för varje elevs lärande och utveckling.

På elevhälsan arbetar vi utifrån en helhetssyn där vi ser elevens hela nätverk som en resurs. Detta förutsätter ett nära samarbete med eleven och dennes föräldrar, skolpersonal samt externa samarbetspartners till exempelvis grundskolan, socialtjänsten och ungdomsmottagningen.

Elevhälsan kan ses som elevens egen företagshälsovård. Liksom företagshälsovården arbetar vi både förebyggande och med att lösa olika typer av problem som kan uppstå.

Som elev eller förälder är du alltid välkommen att söka upp oss och be om hjälp. Vår uppgift är att på bästa sätt förmedla det stöd och den hjälp som behövs.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00