Resor och inneboende

Skolskjuts

Rätten till skolskjuts regleras i skollagen och innebär att kommunen har ett ansvar för att elever som är folkbokförda i kommunen på ett säkert sätt skall ha möjlighet att ta sig till och från skolan.

Om en elev kan bli beviljad skolskjuts eller inte bedöms med hänsyn taget till vägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder (hos elev) eller någon annan särskild omständighet.

Inneboende eller inackordering

Inackorderingstillägg kan beviljas om en elev på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackorderas på skolorten eller i dess närhet.

Förslag på sidor