Grundskola

Grundskolan är en obligatorisk skolform med förskoleklass samt nio läsår.

rimplanet

Grundskolan är obligatorisk för barn mellan sex och sexton år. Det innebär att barn har skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år och börjar förskoleklass till och med vårterminen i årskurs 9.

Uddevalla är en aktiv skolstad med närmare 6 000 elever inom grundskolan. Kommunens invånarantal ökar stadigt och vi planerar för att bygga nya skolor. Källdalsskolan blev klar 2020 och det finns även planer för utbyggnad på flera skolor. Bland annat påbörjades ett detaljplanearbete under våren 2020 för att möjliggöra byggnation av grundskola vid Skäret, mellan Sundsstrand och Ammenäs. Skolan beräknas klar tidigast 2026.

I kommunen finns 17 kommunala grundskolor och 3 fristående.

Förändringar inom grundskolan inför läsåret 2022/2023

Grundskolan står inför en rad förändringar inför läsåret 2022/2023 som berör elever och vårdnadshavare på flera av våra grundskolor. Det finns två orsaker till detta.

  • Barn och utbildningsnämnden har fattat beslut om en ny skolstruktur som påverkar en del elever och vilken skola de kommer att erbjudas plats på.
  • Lokalkapaciteten i våra skolor är begränsade och förändringar måste därför ske för en del elever som ska börja i årskurs 7.

Läs om vad den nya skolstrukturen innebär

Nyinflyttad i kommunen

Vid inflyttning till Uddevalla kommun ansöker du om skolplacering för ditt barn via vår e-tjänst för vårdnadshavare.

Platsbrist på Uddevallas grundskolor

Med anledning av ökat antal elever är flera skolor fullbelagda i många årskurser. Det här får konsekvenser för nyinflyttade elever på så sätt att våra möjligheter är begränsade när det gäller att kunna erbjuda skolplacering på den skola som är belägen närmast hemmet.

Det innebär också att handläggningen för att erbjuda en plats på våra skolor ofta tar längre tid än normalt.

Skolplacering vid inflyttning »

Platsbristen påverkar möjligheten att byta skola

Alla elever har rätt att under grundskoletiden ansöka om byte till en annan kommunal skola eller att söka till en fristående skola. Den platsbrist som för närvarande råder på Uddevallas kommunala grundskolor gör att vi från och med augusti 2018 på grund av organisatoriska och ekonomiska skäl måste prioritera elever som flyttar in till kommunen när det gäller att erbjuda skolplacering. Vi vill därför informera om att det kommer att bli svårt att bevilja bytesansökningar till de kommunala skolorna.

Läs mer om skolbyte »

Skolskjuts vid inflytt eller byte av skola

Det är viktigt att tänka på att val av skola är av betydelse för att eventuellt beviljas skolskjuts. Vid val av annan skola än den kommunen skulle placerat på, är man inte alltid berättigad skolskjuts. Vid frågor kontakta skolskjutshandläggare.

Skolskjutsregler »

Jämföra grundskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du exempelvis se och jämföra skolornas lärartäthet, resultat från nationella prov och betyg.

Jämför grundskolor »

Skolplacering inför förskoleklass och inför år 7

Elever som ska börja i förskoleklass anvisas skola utifrån i vilket upptagningsområde eleven är folkbokförd. För elever som går i årskurs 6 på en skola där nästkommande årskurs inte finns så anvisas samtliga elever i en klass samma skola inför årskurs 7.

Vårdnadshavarna har möjlighet att lämna önskemål om annan skola än den anvisade. Önskemålet om annan skola än den anvisade beaktas utifrån relativ närhet enligt skollagen i mån av plats på önskad skola.

Läs mer om skolplacering inför förskoleklass och inför årskurs 7

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan

grundskolan@uddevalla.se

Södra Hamngatan 13

451 30 Uddevalla

Förslag på sidor