Försäkringar

Uddevalla kommun har ett antal försäkringar om olyckan skulle vara framme.

Aktuella försäkringar

Olycksfallsförsäkring

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig, yttre händelse. Uddevalla kommun har från och med 1 januari 2020 ny försäkringsgivare. Förälder, vårdnadshavare, elev anmäler tillsvidare till forsakringsfragor@uddevalla.se. Olycksfall under APL ska som vanligt även anmälas till Försäkringskassan och Kammarkollegiet.

Olycksfallsförsäkringen gäller för alla barn och ungdomar som är inskrivna inom förskola och skola i kommunen. Försäkringen gäller även för barn som är skrivna i kommunen och går i enskild eller fristående verksamhet.

Försäkringen är en heltidsförsäkring och gäller dygnet runt, både under vistelse i förskola/skola och under fritid. Inom begreppet förskola/skola ryms även särskolor, fristående skolor, förskoleklass med flera. Heltidsförsäkring gäller också för elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

För elever i grundläggande-, gymnasial-, yrkesvux, SFI gäller försäkringen under verksamhetstid. Med verksamhetstid avses ordinarie verksamhet i skola samt resa till och från skolan.

Hemförsäkring

Vårdtagare boende i kommunens boendeformer har en subsidiär hemförsäkring. Detta innebär att kommunens försäkring gäller i andra hand, om samma intresse är försäkrat genom annan försäkring.

Kommunens råd är därmed att vårdtagare ska teckna en egen hemförsäkring där det ingår ett ansvarsmoment, samt försäkringsskydd vid rån och överfall.

Ansvarsförsäkring

Denna försäkring kan gälla om kommunen blir skadeståndsskyldig då någon anställd, förtroendevald, praoelev eller vårdtagare placerade i familjehem och har orsakat en skada mot ”tredje man”. Försäkringen gäller all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar och medverkar i (men bara för det kommunen ansvarar för).

Om tredje man råkar ut för att någon kommunanställd orsakar skada för kommuninvånaren eller någon närstående ska kontakt tas med kommunen.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Försäkringsfrågor,

forsakringsfragor@uddevalla.se

 

Monica Johansson, +46 522‑69 60 51

Handläggare

monica.johansson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00