Anpassad skola

Utbildningen i den anpassade skolan syftar till att ge dig med intellektuell funktionsnedsättning en anpassad utbildning utifrån dina egna förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan och gymnasieskolan. Kommunen erbjuder även vuxenstudier.

Barn ritar

Anpassad grundskola

Anpassade grundskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Mer om anpassad grundskola som skolform kan du läsa i Skolverkets broschyr.

Mottagagande i anpassad grundskola

Mottagande i anpassad grundskola är ett myndighetsbeslut som grundar sig på

• Skollagen (2010:800) 7 kap 5§

• Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:20) om rutiner för utredning och beslut om mottagande i anpassad grund- och gymnasieskola.

Eleven kan tas emot i anpassad grundskola tidigast från och med skolstart i åk 1.Beslut om mottagande i anpassad grundskola fattas av förvaltningschef, underlag till beslut arbetas fram inom ramen för elevhälsans uppdrag. Läs mer om mottagning här.

Våra anpassade grundskolor och fritidshem


Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan är en fyraårig, frivillig skolform och bygger på den obligatoriska anpassade gymnasieskolan.

Den anpassad gymnasiekolan ska, utifrån varje elevs förutsättningar, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid.

Inom Uddevallas anpassade gymnasieskola finns både nationella och individuella program. De nationella programmen finns på Agneberg och Östrabo Y. De individuella finns på Agneberg.

Läs mer om Anpassad Gymnasieskola

Anpassad vuxenutbildning

Du som har fyllt 20 år och har en funktionsnedsättning eller en hjärnskada kan läsa inom särskild utbildning för vuxna. Det finns många kurser och utbildningar att välja.

Utbildningen kan göra det lättare för dig att hitta ett arbete, vara med i samhället och utvecklas som person.

Du har rätt till grundläggande utbildning om du saknar sådana kunskaper som utbildningen i anpassad grundskola syftar till att ge och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Till gymnasiala kurser är du behörig att söka om du saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Komvux som anpassad utbildning, Uddevalla Vuxenutbildning

Förslag på sidor