Häckar och buskage

Rädda liv, klipp häcken!

Det är en härlig tid när det växer och frodas, men det kan bli för mycket av det goda. Om växter intill gång- och cykelvägar eller gator blir för höga skymmer de sikten i trafiken. Varje år skadas människor i onödan på grund av skymd sikt. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Vad säger lagen?

I Plan- och bygglagen, 2010:900, 8 kap 15§ står

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”

Jordabalken, 1970:994, 3 kap 1§ och 2§.

”Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen. Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.”

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 3§ och 12§

Med stöd av denna lag har kommunfullmäktige 1995-12-12 § 260 beslutat att det åligger fastighetsägaren att ta bort ogräs och annan växtlighet … från gångbaneutrymmet.

Fastighetsägarens ansvar

Du som har hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Du som har utfart mot gata
Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från körbanan. Sikten bör vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har tomt intill gata
Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.  

Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 2,5 m
  • över cykelväg: minst 3,2 m
  • över körbana: minst 4,6 m

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00