Källsortering och återvinning

Källsortering innebär helt enkelt att du sorterar ditt avfall redan när du bestämmer att något ska kastas. Tack vare att du sorterar kan avfallet kanske återanvändas eller återvinnas och farligt avfall tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Det bidrar till att minska belastningen på miljön.

Så här ska du ta hand om ditt avfall:

Hushållsavfall

Hushållsavfall (matavfall och restavfall) ska lämnas till sophämtning. Matavfallet läggs i brunt sopkärl och restavfall i ett grönt kärl. Kommunen ansvarar för att allt hushållsavfall transporteras till en behandlingsanläggning för att tas omhand på ett bra sätt för människors hälsa och miljö. För det betalar alla kommunens invånare en sophämtningsavgift.
Vill du kompostera ditt matavfall själv?>>

Förpackningar och tidningar

Alla förpackningar och tidningar ska sorteras och lämnas till en återvinningsstation. Uddevalla Energi tömmer samtliga återvinningsstationer i kommunen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) äger och driver återvinningsstationerna.

Är det fullt i kärlen eller behöver återvinningsstationerna städas?
Kontakta FTI via telefon 0200-88 03 11eller besök deras hemsida.
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen>>

Annat avfall (Grovavfall och farligt avfall)

Annat avfall ska lämnas till någon av återvinningscentralerna Havskuren eller Aröd. Det gäller exempelvis sådant som plast, metall och glas som inte varit en förpackning, spånskivor, träpallar, målat eller impregnerat virke, möbler eller liknande. Allt farligt avfall som till exempel batterier, elektronik och sprayburkar ska också lämnas in till återvinningscentralerna.

Du behöver ett passerkort för att besöka dessa återvinningstationer.
Våra återvinningscentraler>>

Textil

Släng inte dina kläder och textilier i onödan – återanvänd, laga, skänk till välgörenhet eller lämna på någon av våra återvinningscentraler. På många av kommunens återvinningsstationer finns insamlingsbehållare för textil från företag som tar emot och säljer kläder, exempelvis Myrorna.
Myrornas klädinsamling>>

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är allt komposterbart som uppkommer vid skötsel av din trädgård. Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras hemma vid bostaden eller lämnas på återvinningscentralerna Havskuren eller Aröd.
Trädgårdsavfall och ris>>

Bygg- och rivningsavfall

Vid byggnadsåtgärder ska olika avfallsslag sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Kravet gäller både för yrkesmässiga verksamheter och dig som privatperson.
Bygg- och rivningsavfall>>

Slam och annat avfall från avlopp

För att din avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön i onödan måste slamavskiljare och slutna tankar tömmas regelbundet. Uddevalla Energi tömmer sådant avfall som entreprenör åt kommunen. Vill du ta hand om avfall från ditt avlopp själv krävs en särskild dispens.
Slam och latrin>>

Invasiva arter

Blomsterlupiner, jätteloka, parkslide och jättebalsamin är exempel på växter som räknas som invasiva arter och får inte slängas som trädgårdsavfall. Invasiva växter lämnas på Havskuren återvinningscentral som brännbart avfall. För att motverka risken för spridning är kravet att de ligger väl förpackade i till exempel tejpade plastsäckar. Invasiva växter kan ej tas emot på Aröd återvinningscentral.
Invasiva arter>>


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00