Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är växter och djur som har hamnat på fel plats och som inte passar in i det nya ekosystemet. Ofta har arterna fått hjälp i sin spridning av oss människor.

Invasiva främmande arter tränger ut våra inhemska arter och breder snabbt ut sig över stora områden och är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Om du hittar en av de invasiva, främmande arterna kan du rapportera in ditt fynd här:

Vilka arter är invasiva och främmande?

Invasiva främmande arter – fakta och information per art>>

Vad gäller för parkslide?

Parkslide är en främmande invasiv art som ofta tas upp i media. Många är därför oroliga om de har parkslide i närheten av sin fastighet. Parkslide finns i dagsläget inte med på EU-s förbudslista. Det innebär att varken kommunen eller annan fastighetsägare har någon skyldighet när det gäller bekämpning och hantering av parkslide.

Naturvårdsverkets information om parkslide>>

Vem tar bort invasiva arter om de upptäcks?

Det är markägaren som är ansvarig för att ta bort invasiva växter som finns på en särskild EU-lista, om de upptäcks. För invasiva växter som inte finns med på listan finns inget krav att ta bort sådana, men Naturvårdverket rekommenderar att det görs ändå. Invasiva främmande ryggradsdjur som finns på EU:s lista, är Svenska Jägareförbundets ansvar att bekämpa.

Uddevalla kommun har som fastighetsägare ansvar för att bekämpa de EU-listade främmande invasiva arter som finns på kommunens mark. Exempel på sådana arter vi har i kommunen är gul skunkkalla och jätteloka.

Rapportera fynd av invasiva och främmande arter

Vi behöver din hjälp! Om du hittar en av de invasiva, främmande arterna är det väldigt bra om du vill rapportera in ditt fynd. Du kan använda länken nedan. Tänk på att du gärna ska bifoga bilder på ditt fynd.

Rapportera fynd via invasivaarter.nu>>

Vad kan man göra för att hjälpa till att minska spridningen?

Det finns mycket att tänka på för att minska spridning av de invasiva och främmande arterna. Ett sätt är att hålla ögonen öppna och rapportera in förekomster av sådana arter. Det är också viktigt att ta hand om växtdelar och fröer på rätt sätt. Ta reda på hur du ska göra innan du rör en invasiv främmande art, så att du inte bidrar till spridningen.

Naturvårdsverket om invasiva främmande arter>>

Havs- och Vattenmyndigheten om vattenlevande invasiva främmande arter>>

Naturvårdsverkets film om invasiva arter>>

Gul skunkkalla

Gul skunkkalla

Kontakt

Sofia Stengavel, kommunekolog

+46 522‑69 73 11

sofia.stengavel@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor