Gäller avlopp- och kretsloppssystem

Hur arbetar ni med ansökningar om enskilda avlopp och hur tar ni betalt?

Ägare till fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet behöver ha en egen reningsanläggning för avloppsvatten.

Fastighetsägare som vill anlägga ett nytt enskilt avlopp måste söka tillstånd. Avgiften är baserad på att vi lägger ungefär åtta timmars arbete på ett sådant tillstånd och på rådande timpris.

Vi har uppdraget att inspektera alla avloppsanläggningar och se till att de motsvarar dagens lagkrav. Årligen utför vi områdesvis tillsyn på enskilda avloppsanläggningar i kommunen. Ofta gör vi en preliminär bedömning baserad på uppgifter från vårt arkiv. I vissa fall utför vi inspektion på plats. Vi tar alltid kontakt med de fastighetsägare som bor inom det område vi gör tillsyn i. Vi tar betalt för den tid det tar att planera, utföra besök och inspektioner och skriva beslut. Avgiften är en timavgift så din handläggare håller koll på den tid ditt ärende tar. En vanlig inspektion på plats, med allt kringarbete, tar sammanlagt minst fyra timmar. 

Mer information om avloppstillsyn