Har kommunen utrett andra alternativ för placering av ny skola

Planarbetet för att utreda en skola inom fastigheten Forshälla-Röd 2:12 vid Ammenäs-Skäret startade med en förstudie som tittade på möjlig placering. De två alternativ som i ett initialt skede bedömdes vara mest lämpade för en exploatering av skola har i förstudien granskats. Ytterligare alternativ fanns i en tidigare avgränsning.

Kommunen var tidigt ute i planprocessen och tog in åsikter från närboende till detaljplaneområdet. På de boendes begäran redovisas alternativen för att visa transparens i processen samt kommunen ställningstagande.

Läs mer i planhandlingarna, förstudien och samrådsredogörelsen på detaljplanesidan för Skäret skola>>

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata