Har kommunen utrett andra alternativ för placering av ny skola

Planarbetet för att utreda en skola inom fastigheten Forshälla-Röd 2:12 vid Ammenäs-Skäret har föranletts av en förstudie för placering. De två alternativ som i ett initialt skede bedömdes vara mest lämpade för en exploatering av skola har i förstudien granskats. Ytterligare alternativ har i en tidigare avgränsning funnits.

Kommunen var tidigt ute i planprocessen och tog in åsikter från närboende till detaljplaneområdet. På de boendes begäran kommer även dessa alternativ att redovisas för att visa transparens i processen samt kommunen ställningstagande. Dessa kommer redovisas i samband med detaljplanens samrådshandlingar.

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata