Underrättelse om granskning av detaljplan Silentz 1

Kungörelse

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

18 april 2024

Datum då kungörelsen sätts upp

25 april 2024

Datum då kungörelsen tas ned

30 maj 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för kungörelsen

Ola Löfgren