Underrättelse om granskningsutlåtande 2 av detaljplan för del av Forshälla-Röd 2:12 m.fl, Skola Skäret

Kungörelse

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

18 april 2024

Datum då kungörelsen sätts upp

30 april 2024

Datum då kungörelsen tas ned

22 maj 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för kungörelsen

Malin Witt