Kultur och fritidsnämnden


Anslag

Beslutande organ

Kultur och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

25 april 2024

Datum då anslaget sätts upp

30 april 2024

Datum då anslaget tas ned

21 maj 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Kultur och fritidsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Josefin Florell