Detaljplan för förskola och bostäder, Unneröd 2:4, Flatö 4 m.fl. Bidevindsvägen

Kungörelse

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

13 december 2023

Datum då kungörelsen sätts upp

19 december 2023

Datum då kungörelsen tas ned

Det finns inget avpubliceringsdatum

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för kungörelsen

Sebastian Johansson