Kommunens revisorer

Anslag

Beslutande organ

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

17 april 2024

Datum då anslaget sätts upp

29 april 2024

Datum då anslaget tas ned

21 maj 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Kajsa Jansson