Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

I Statens räddningsverks allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete om skydd mot olyckor ska det för varje verksamhet bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete.

Det innebär att ägare och de som har rätt att nyttja byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand samt hindra och begränsa skadorna till följd av brand.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att på ett organiserat sätt planera, utbilda, öva, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet.

Förslag på sidor