Luften utomhus

I utomhusluften finns en mängd föroreningsämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Dessa ämnen förekommer i form av både partiklar och gaser. Höga halter av luftföroreningar kan leda till andningsbesvär och ökar risken att drabbas av sjukdomar som påverkar framför allt hjärta, kärl och lungor.

Medborgarna utsätts för högst halter av luftföroreningar vid hårt trafikerade vägar i trånga gaturum. Vid stadsplanering är det därför viktigt att tänka på att luften bör vara så ren som möjligt där människor bor och vistas.

Luften i Uddevalla

Luftkvaliteten i Uddevalla varierar från dag till dag. Luftkvaliteten i tätorten påverkas framför allt av utsläpp från trafiken. Dessutom kan vedeldning orsaka lokala problem.

Stadens topografi med ett lågt liggande centrum gör att det oftast bildas inversion vintertid. Då lägger sig varm luft som ett lock över centrum. Avkyld luft med föroreningar från avgaser och vedeldning strömmar utför tätortens sluttningar ned mot dalgångarna i centrum och vidare till Byfjorden. Den bristande luftomblandningen gör att halten av luftföroreningar ökar vid inversion.

Mätningar

Varje kommun ska kontrollera att halterna av olika luftföroreningsämnen håller sig under lagstiftade gränsvärden, s.k. miljökvalitetsnormer. Uddevalla kommun följer länsstyrelsens miljöövervakningsprogram och är medlem i luftvårdsförbundet Luft i Väst. Samhällsbyggnad, enheten för miljötillsyn mäter luftföroreningar i staden ungefär vartannat år. Syftet med mätningarna är att få en generell uppfattning om hur ren luften är i tätorten. Vid den senaste luftmätningen under 2014 mättes halterna av kvävedioxid och partiklar, PM10. Mätningarna visar att luftföroreningshalterna håller sig under miljökvalitetsnormerna, men de nationella miljömålen uppfylls ännu inte.

Tomgångskörning

I Uddevalla kommun får motorn gå på tomgång högst en minut. Regeln gäller inte om trafikförhållanden gör att fordonet behöver stå stilla. När du stannat fordonet vid järnvägsövergång eller färjekö gäller omedelbart tomgångsförbud vilket betyder att du måste stänga av motorn direkt.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00