Luften utomhus

I utomhusluften kan det finnas olika föroreningsämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Sådana ämnen kan förekomma i form av partiklar eller gaser. I Uddevalla påverkar topografin luftkvaliteten i staden, och halter av luftföroreningar mäts regelbundet.

Höga halter av luftföroreningar kan leda till andningsbesvär och ökar risken att drabbas av sjukdomar som påverkar framför allt hjärta, kärl och lungor. Högst halter av luftföroreningar finns vid hårt trafikerade vägar i trånga gaturum. Vid stadsplanering är det därför viktigt att tänka på att luften bör vara så ren som möjligt där människor bor och vistas.

Luften i Uddevalla

Luftkvaliteten i Uddevalla varierar från dag till dag. Luftkvaliteten i tätorten påverkas framför allt av utsläpp från trafiken. Dessutom kan vedeldning orsaka lokala problem.

Stadens topografi med ett lågt liggande centrum gör att det oftast bildas inversion vintertid. Då lägger sig varm luft som ett lock över centrum. Avkyld luft med föroreningar från avgaser och vedeldning strömmar utför tätortens sluttningar ned mot dalgångarna i centrum och vidare till Byfjorden. Den bristande luftomblandningen gör att halten av luftföroreningar ökar vid inversion.

Mätningar

Varje kommun ska kontrollera att halterna av olika luftföroreningsämnen håller sig under lagstiftade gränsvärden, så kallade miljökvalitetsnormer. Uddevalla kommun följer länsstyrelsens miljöövervakningsprogram och är medlem i luftvårdsförbundet Luft i Väst. Miljökontoret mäter luftföroreningar i staden. Syftet med mätningarna är att få en generell uppfattning om hur ren luften är i tätorten. Under 2022 gjordes luftmätningar av halterna av partiklar PM2,5 och PM10.

Tomgångskörning

I Uddevalla kommun får motorn gå på tomgång högst en minut. Regeln gäller inte om trafikförhållanden gör att fordonet behöver stå stilla. När du stannat fordonet vid järnvägsövergång eller färjekö gäller omedelbart tomgångsförbud vilket betyder att du måste stänga av motorn direkt.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor