Nedtagning av träd

Stadsträden har stor betydelse för staden, människor, fåglar och insekter och det är därför viktigt att vi bevarar de träd vi har idag. Uddevalla kommun är mycket restriktiva i fråga om nedtagning av träd på kommunens mark. 

Träd i staden

Bestämmelse om nedtagning av träd

De träd vi har i stadsmiljö har, liksom sina grannar i skogen, mycket höga naturvärden. Träden skapar förutsättningar för biologisk mångfald och bidrar till ett rikt växt- och djurliv. Träd har även ett stort socialt och kulturellt värde.

Träd renar luften, fungerar som vindfång, de binder stora mängder vatten vid nederbörd och trädens rötter stabiliserar och motverkar erosion. Med förväntade klimatförändringar kommer trädens betydelse även för lokalklimatet att öka genom att de ger skugga och utjämnar temperaturvariationer. Med sin lummiga grönska blir träden även en stor social tillgång för alla som bor och vistas i staden.

Uddevalla kommun är mycket restriktiva i fråga om nedtagning av träd på kommunens mark. Träd tas inte ner för att de exempelvis stör utsikt, skuggar uteplatser, tappar löv eller liknande.

Ansökan om träd beviljas enbart om något av följande kriterier uppfylls:

  • Trädet är sjukt
  • Trädet är en fara för liv
  • Trädet är en fara för egendom

Om du har ett träd som uppfyller ett eller flera av kriterierna ovan, det vill säga ett träd som är en risk för liv eller egendom, kan du ansöka om att kommunen ska ta ned trädet.

Kontakta då Uddevalla kommuns kontaktcenter för mer information. Kommunen gör sedan en bedömning i varje enskilt fall för att bedöma om trädet måste tas ned.

Vi handlägger inte ansökningar som kommer från privatpersoner bosatta i hyreslägenheter. I dessa fall ska hyresvärd kontaktas.

Det är inte tillåtet att själv ta ner träd eller annan växtlighet på kommunens mark. All otillåten borttagning av träd kommer att polisanmälas.

Förslag på sidor