Kommundirektör

Malin Krantz

Malin Krantz

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman och biträder kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt över nämnder, bolag och stiftelser.

Kommundirektören ska ta de initiativ som erfordras med anledning av uppsiktsplikten.

Kommundirektörens uppdrag är även att utveckla och effektivisera kommunen som organisation genom att tillse att principer för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll finns och används, samt skapa helhetssyn, driva och leda de kommunövergripande och koncerngemensamma strategiska frågorna.

Kontakt

Malin Krantz, kommundirektör

+46 522‑69 60 07

malin.krantz@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor