Kommunfullmäktige

Elving Andersson (C)

Elving Andersson (C)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och går att jämföra med riksdagen på central nivå. De 61 ledamöterna och 33 ersättarna utses genom allmänna val vart fjärde år.

Elving Andersson (C) är kommunfullmäktiges ordförande för perioden 2018-10-15 till 2022-10-14.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiella frågor och av större vikt för kommunen, främst ärenden som rör:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • val av revisorer och revisorsersättare
  • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • folkomröstningar i kommunen

De olika nämnderna har under kommunfullmäktige det politiska ansvaret för verksamheterna. Ärenden som tas upp i kommunfullmäktige måste vara beredda av berörd nämnd och av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige sammanträder normalt andra onsdagen i varje månad, förutom juli och augusti, med början klockan 17.30 i hörsalen, Bohusläns museum. Sammanträdena är offentliga och vem som helst får komma och lyssna. Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på kommunens hemsida via webbsändning.

Allmänhetens frågestund

Allmänheten får ställa frågor vid kommunfullmäktiges sammanträde två gånger per år. Det framgår av kallelsen till sammanträdet om det är allmänhetens frågestund. Den som behöver språkligt stöd för att ställa frågor ska meddela kommunledningskontoret i god tid så relevanta resurser kan förberedas.

Under kommunfullmäktige finns ungdomsfullmäktige, vänortskommitté och tre beredningar.

Valberedning

Kommunfullmäktige väljer ett stort antal personer till olika uppdrag. På sitt första sammanträde efter det att ett nytt fullmäktige har valts utses en valberedning. Valberedningens uppgift är att förbereda de val som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen skall förrätta. Valberedningen består av en representant från varje parti.

Demokratiberedning

Demokratiberedningen är inrättat av kommunfullmäktige med uppgift att utveckla och samordna kommunens demokratiarbete samt ansvara för de kommunövergripande samrådsorganens (ungdomsfullmäktige, kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning) genomförande och utveckling. Samrådsorganen är avsedda att stärka de specifika målgruppernas inflytande men är också forum för ömsesidig information mellan kommunen och målgrupperna som representeras i de tre forumen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00