Revisorer

Kommunrevisionen utses av kommunfullmäktige och granskar på deras uppdrag kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet.

Revisionen, som är oberoende, har till uppgift att granska och bedöma hur kommunens styrelser, nämnder och de kommunala företagen genomför sina uppgifter. Varje år granskar revisorerna all verksamhet i kommunen och i de kommunala bolagen. Revisorerna ska pröva om verksamheten har sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt sätt.

Kommunrevisionen har nio ledamöter. Kommunrevisionen biträds av sakkunnigt revisionsbiträde från EY.

Kontakt
Tomas Amlöv, ordförande, kommunens revisorer, tomas.amlov@uddevalla.se

Ledamöter
Du hittar ledamöterna och deras kontaktuppgifter på webbsidan Kommunens revisorer


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00