Kommunstyrelsen

Martin Pettersson (SD)

Martin Pettersson (SD)

Kommunstyrelsen är det högsta verkställande organet i kommunen, och fungerar som kommunens "regering". Styrelsen leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för ekonomi och utveckling.  De förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Martin Pettersson (SD) är kommunstyrelsens ordförande för perioden 2023-01-01 till 2026-12-31.

Utskott

Ett utskott är en grupp inom kommunstyrelsen som har hand om en viss fråga. Ledamöterna och ersättarna i utskotten är politiskt tillsatta. Under kommunstyrelsen finns tre utskott, arbetsmarknad- och integrationssutskott, jävsutskott och personalutskott.

Arbetsmarknad- och integrationsutskottet bereder ärenden som berör tvärsektoriella strategiska frågor som avser inkludering, integration och arbetsmarknad.

Personalutskottet handlägger frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Jävsutskottet handlägger bland annat miljö och byggärenden där kommunen är part och som samhällsbyggnadsnämnden därför inte kan besluta i.

Råd

Hälsopolitiska rådet är ett samverkansråd mellan Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionen med uppgift att vara ett tvärsektoriellt forum och bidra till ökad kunskap kring folkhälsa/social hållbarhet samt administrera och besluta utifrån Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun. Hälsopolitiska rådet är även beredande organ för kommunstyrelsen kring frågor som berör folkhälsa/social hållbarhet samt Uddevallas sociala investeringsfond.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor