Hur fungerar kommunen?

Uddevalla kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Dessa verksamheter är kommunen skyldig att tillhandahålla. Inom andra områden, till exempel kultur- och fritidsområdet väljer en kommun själv om den vill bedriva verksamhet. Sådan verksamhet bedriver Uddevalla kommun till exempel inom kultur- och fritidsområdet.

Kommunen leds av folkvalda politiker som även kallas förtroendevalda. De väljs i allmänna val vart fjärde år.

Kommunens organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner. Kommunen styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen. I den kommunala författningssamlingen samlas styrande beslut som kommunen själv har tagit.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Inom kommunen finns också nämnder, förvaltningar och bolag. För varje nämnd finns en förvaltning, vars tjänstemän har till uppgift att verkställa nämndernas beslut.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00