Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Mattias Forseng

Intervju med Mattias Forseng som är samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Uddevalla.

Vad ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för?

- Vi är en bred nämnd som ansvarar för detaljplaner, bygglov, tomtmark, allmän platsmark, miljö- och hälsoskydd samt gator och vägar. Andra ansvarsområden är måltidsservice samt drift och skötsel av kommunens fastigheter. Vi är också huvudman för renhållningen som sköts av det kommunala bolaget Uddevalla Energi AB, att vara huvudman innebär att vi är ytterst ansvariga.

Vad skulle du säga är samhällsbyggnadsnämnden viktigaste uppgift?

- Det är svårt att svara på eftersom allt vi gör är viktigt. Men ett ansvarsområde som påverkar många är vår måltidsservice som levererar mat till skolor och äldreboenden.

Kan du ge exempel på ärenden som samhällsbyggnadsnämnden hanterar?

- I samhällsbyggnadsnämnden beslutar vi exempelvis om bygglov, detaljplaner och arrendeavtal. Vi är också remissinstans för kommunstyrelsen i frågor som rör planbesked och markanvisningar. Att vara remissinstans betyder att vi lämnar synpunkter på ett ärende, men att det är kommunstyrelsen som fattar själva beslutet.

Vi tar även upp medborgarförslag som rör samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden på våra möten. Alla som lämnar medborgarförslag bjuds in till nämnden för att berätta mer och för att svara på frågor. Det är helt frivilligt att delta, men förslagslämnaren får alltid en inbjudan.

Hur kan man följa samhällsbyggnadsnämnden möten?

- Om man vill veta mer om samhällsbyggnadsnämndens möten så finns både kallelser och protokoll på uddevalla.se. Där finns också möjlighet att prenumerera, då får man ett mejl varje gång vi publicerar något nytt.

Hur får man kontakt med en politiker i samhällsbyggnadsnämnden?

- Man får kontakt med oss genom att söka i vårt register över förtroendevalda på uddevalla.se där alla kontaktuppgifter finns samlade.