Så jobbar en politiker

Våra nämndsordföranden berättar om sitt arbete.

Kommundirektör Malin Krantz

Så jobbar en politiker

Är du nyfiken på hur en kommun styrs och hur en nämnd arbetar? Då har du kommit rätt.
Läs intervjuerna med kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och ordförandena i Uddevalla kommuns nämnder.

Kommunstyrelsens ordförande Martin Pettersson

Vad ansvarar kommunstyrelsen för?

- Kommunstyrelsen är det högsta verkställande organet i en kommun och utses av kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet. Att verkställa innebär att man ser till att något blir gjort, och kommunstyrelsens jobb är att se till att det som kommunfullmäktige beslutar om blir verklighet.

En vanlig liknelse är att kommunstyrelsen är kommunens regering och att kommunfullmäktige är kommunens riksdag. Kommunstyrelsen har också uppsiktsplikt över alla kommunens nämnder. Det betyder att kommunstyrelsen även ska se till att det som beslutas i nämnderna genomförs.

Vad skulle du säga är kommunstyrelsens viktigaste uppgift?

- Att se till att besluten i kommunfullmäktige och nämnderna blir verklighet, och att förbereda ärendena som ska till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har också det övergripande ansvaret för Uddevalla kommuns ekonomi och utveckling.

Kan du ge exempel på ärenden som kommunstyrelsen hanterar?

- Kommunstyrelsens breda uppdrag visar sig i de olika typer av ärenden som vi hanterar. På kommunstyrelsens möten lyfts alltifrån säkerhetsfrågor till personalpolitik, stadsplanering, ekonomi, arbetsmarknadsfrågor och sponsring.

Hur kan man följa kommunsyrelsens möten?

- Om man är intresserad av vad som händer på kommunstyrelsens möten så kan man läsa både kallelser och mötesprotokoll här på uddevalla.se. Det går också att prenumerera på våra kallelser och mötesprotokoll så man får dem direkt till sin e-post.

Hur gör man om man vill få kontakt med en politiker i kommunstyrelsen?

- Då söker man i vårt register över politiker på uddevalla.se där man hittar kontaktuppgifter. Man kan också se vilka politiker som ingår i vilka nämnder.

Bygg på din kunskap om hur en kommun styrs

Kommunfullmäktige beslutar

Alla kommuner i Sverige styrs genom direktvalda politiska församlingar som kallas kommunfullmäktige och som representerar medborgarna. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

I samband med valet till riksdagen vart fjärde år väljer medborgarna också politiker till kommunfullmäktige. Läs gärna mer om kommunfullmäktige i Uddevalla.

Kommunstyrelsen leder

Kommunstyrelsen är det högsta verkställande organet i en kommun och har ett särskilt helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen förbereder ärenden för beslut i kommunfullmäktige, och ser till att det som kommunfullmäktige beslutar om genomförs.

Det är kommunfullmäktige som utser vilka politiker som ska ingå i kommunstyrelsen. Läs gärna mer om kommunstyrelsen i Uddevalla.

Nämnderna ansvarar för olika områden

Nämnderna består av politiker och ansvarar för olika verksamhetsområden inom kommunen.
Det är kommunfullmäktige som utser vilka politiker som ska ingå i de olika nämnderna. I Uddevalla kommun finns totalt åtta nämnder inklusive krisledningsnämnden, överförmyndarna, valnämnden och kommunstyrelsen. Läs gärna mer om fem av nämnderna i Uddevalla:

 • Kommunstyrelsen
 • Barn och utbildningsnämnden
 • Kultur och fritidsnämnden
 • Samhällsbyggnadsnämnden
 • Socialnämnden

Förvaltningarna genomför nämndernas beslut

I huvudsak har varje nämnd en förvaltning som består av anställda tjänstepersoner som genomför de beslut som nämnderna tar. Varje förvaltning leds av en förvaltningschef och i Uddevalla kommun finns fem förvaltningar.

 • Barn och utbildning
 • Kommunledningskontoret
 • Kultur och fritid
 • Samhällsbyggnad
 • Socialtjänsten

Nyfiken på mer?

Du hittar mer information om kommunens organisation samt om politik och demokrati här på uddevalla.se:

 • Kommunens organisation
 • Politik och demokrati

Du kan också läsa mer om hur kommuner styrs på Sveriges kommuner och regioners webbplats:

 • Så styrs kommunen | SKR

Uddevalla kommun är en politiskt styrd organisation. Det innebär att det är de folkvalda politikerna i nämnderna, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som fattar beslut och bestämmer. Man brukar säga att politikerna beslutar om vad som ska göras, och att tjänstepersonerna i förvaltningarna är experter på hur man ska gör det.

Politiker är folkvalda och arbetar i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. Tjänstepersoner är anställda i någon av kommunens förvaltningar och är inte politiskt valda. 

Ett kommunalråd representerar den politiska majoriteten och är kommunstyrelsens ordförande. Ett oppositionsråd representerar den politiska oppositionen och är andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Läs gärna mer om Uddevallas kommunalråd och oppositionsråd:

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson och ska se till att förvaltningarna arbetar enligt de politiska beslut som fattas i nämnderna. Till sin hjälp har kommundirektören förvaltningscheferna. Läs gärna mer om kommundirektören i Uddevalla: