Så jobbar en politiker

Våra nämndsordföranden berättar om sitt arbete.

Kommundirektör Malin Krantz

Så jobbar en politiker

Är du nyfiken på hur en kommun styrs och hur en nämnd arbetar? Då har du kommit rätt.
Läs intervjuerna med kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och ordförandena i Uddevalla kommuns nämnder.

Vi fyller på intervjuerna allteftersom och den här gången är socialnämndens ordförande Ann-Charlott Gustafsson i fokus. Du kan också hitta mer information bland våra vanligaste frågor och svar.

Socialnämndens ordförande Ann-Charlott Gustafsson

Vad ansvarar socialnämnden för?

- Socialnämndens ansvarsområde grundar sig i socialtjänstlagen. Lagen säger att man har rätt till stöd från kommunen, om man inte får det man behöver i form av social service och omsorg på annat sätt.

Så uppdraget är brett och det blir en lång lista när man räknar upp våra verksamheter; hemsjukvård, hemtjänst, vård och omsorgsboenden, korttidsenhet, missbruksstöd, rehabilitering, socialpsykiatri, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stöd till barn och ungdomar, stöd till vuxna och familjer, tillsyn av tobaksförsäljning samt tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Det är också bra att känna till att vi har flera lagar utöver socialtjänstlagen att förhålla oss till i vårt arbete; hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM.)

Vad skulle du säga är socialnämndens viktigaste uppgift?

- Vi står inför tider där det ekonomiska läget i samhället förväntas bli sämre än idag. Vi vet också att vi har ett allt mer ökat behov av vård, stöd och omsorg. Så socialnämndens viktigaste uppgift är att skapa bra förutsättningar för Uddevalla kommun, så att vi kan fortsätta att erbjuda våra kommuninvånare ett gott stöd. För att lyckas med det måste vi i nämnden vara lösningsinriktade och utvecklingsorienterade.

Kan du ge exempel på ärenden som socialnämnden hanterar?

- Eftersom vi har ett brett uppdrag så hanterar vi många olika typer av ärenden. Ett exempel är när det görs orosanmälningar från skola, polis eller allmänhet. Först utreds anmälan och därefter fattar nämnden beslut om vilken insats som är aktuell. Det kan handla om insatser i hemmet, familjehemsplacering eller behov av institutionsvård.

Nämnden fattar också beslut om färdtjänst, hemsjukvård och vistelse på korttidsavdelning. Hemsjukvård kan vara aktuellt när man inte själv kan ta sig till vårdcentralen. Och att vara på en korttidsavdelning innebär att man är utskrivningsklar efter en sjukhusvistelse, men för sjuk för att vara hemma. Då finns det möjlighet att vara på en korttidsavdelning innan man är redo att komma hem igen.

Andra insatser som nämnden fattar beslut om är dagligverksamhet inom LSS och socialpsykiatrin, trygghetslarm, hemtjänst, vård och omsorgsboende samt serveringstillstånd av alkohol för restauranger.

Hur kan man följa socialnämndens möten?

- Man hittar socialnämndens kallelser och protokoll på uddevalla.se där man också kan prenumerera, då får man ett mejl när vi publicerar något nytt. Jag vill också tipsa om sammanträdeskalendern där man hittar alla nämnders mötesdatum. Alla ärenden som rör enskilda personer, så kallade individärenden, är sekretessbelagda och finns därför inte med.

Hur får man kontakt med en politiker i socialnämnden?

- Alla kontaktuppgifter finns på uddevalla.se i vårt register över förtroendevalda, där kan man välja socialnämnden och se alla ledamöter.

Bygg på din kunskap om hur en kommun styrs

Kommunfullmäktige beslutar

Alla kommuner i Sverige styrs genom direktvalda politiska församlingar som kallas kommunfullmäktige och som representerar medborgarna. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

I samband med valet till riksdagen vart fjärde år väljer medborgarna också politiker till kommunfullmäktige. Läs gärna mer om kommunfullmäktige i Uddevalla.

Kommunstyrelsen leder

Kommunstyrelsen är det högsta verkställande organet i en kommun och har ett särskilt helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen förbereder ärenden för beslut i kommunfullmäktige, och ser till att det som kommunfullmäktige beslutar om genomförs.

Det är kommunfullmäktige som utser vilka politiker som ska ingå i kommunstyrelsen. Läs gärna mer om kommunstyrelsen i Uddevalla.

Nämnderna ansvarar för olika områden

Nämnderna består av politiker och ansvarar för olika verksamhetsområden inom kommunen.
Det är kommunfullmäktige som utser vilka politiker som ska ingå i de olika nämnderna. I Uddevalla kommun finns totalt åtta nämnder inklusive krisledningsnämnden, överförmyndarna, valnämnden och kommunstyrelsen. Läs gärna mer om fem av nämnderna i Uddevalla:

 • Kommunstyrelsen
 • Barn och utbildningsnämnden
 • Kultur och fritidsnämnden
 • Samhällsbyggnadsnämnden
 • Socialnämnden

Förvaltningarna genomför nämndernas beslut

I huvudsak har varje nämnd en förvaltning som består av anställda tjänstepersoner som genomför de beslut som nämnderna tar. Varje förvaltning leds av en förvaltningschef och i Uddevalla kommun finns fem förvaltningar.

 • Barn och utbildning
 • Kommunledningskontoret
 • Kultur och fritid
 • Samhällsbyggnad
 • Socialtjänsten

Nyfiken på mer?

Du hittar mer information om kommunens organisation samt om politik och demokrati här på uddevalla.se:

 • Kommunens organisation
 • Politik och demokrati

Du kan också läsa mer om hur kommuner styrs på Sveriges kommuner och regioners webbplats:

 • Så styrs kommunen | SKR

Uddevalla kommun är en politiskt styrd organisation. Det innebär att det är de folkvalda politikerna i nämnderna, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som fattar beslut och bestämmer. Man brukar säga att politikerna beslutar om vad som ska göras, och att tjänstepersonerna i förvaltningarna är experter på hur man ska gör det.

Politiker är folkvalda och arbetar i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. Tjänstepersoner är anställda i någon av kommunens förvaltningar och är inte politiskt valda. 

Ett kommunalråd representerar den politiska majoriteten och är kommunstyrelsens ordförande. Ett oppositionsråd representerar den politiska oppositionen och är andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Läs gärna mer om Uddevallas kommunalråd och oppositionsråd:

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson och ska se till att förvaltningarna arbetar enligt de politiska beslut som fattas i nämnderna. Till sin hjälp har kommundirektören förvaltningscheferna. Läs gärna mer om kommundirektören i Uddevalla: