Samhällsbyggnadsnämnden

Mikael Staxäng (M)

Mikael Staxäng (M)

Samhällsbyggnadsnämnden har till uppgift att åstadkomma en god livskvalitet genom att skapa en social och ekologisk hållbar kommun med god teknisk försörjning.

Mikael Staxäng (M) är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31. Nämnden består av 13 ledamöter och 7 ersättare .

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för:

 • detaljplanering
 • bygglov
 • kartor
 • miljö och hälsoskyddsfrågor
 • gator och vägar
 • trafiksäkerhet och trafikplanering
 • exploatering
 • allmän platsmark
 • tomtmark och natur- och skogsmark
 • drift och skötsel av kommunala fastigheter
 • måltidsverksamhet

Dessutom är nämnden också huvudman för renhållningen.

Nämndens arbete utgår från kommunfullmäktiges antagna vision, övergripande mål och särskilt prioriterade områden.

Sammanträden hålls en gång i månaden förutom i juli månad. Sammanträdena är stängda för allmänheten men medborgare vars medborgarförslag avgörs av Samhällsbyggnads­nämnden bjuds in och ges möjlighet att yttra sig över sina ärenden.

För mer information är du välkommen att kontakta nämndens sekreterare.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00