Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har till uppgift att åstadkomma en god livskvalitet genom att skapa en social och ekologisk hållbar kommun med god teknisk försörjning.

Mattias Forseng (SD) är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för perioden 2023-01-01 till 2026-12-31. Nämnden består av 13 ledamöter och 8 ersättare .

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för:

 • detaljplanering
 • bygglov
 • kartor
 • miljö och hälsoskyddsfrågor
 • gator och vägar
 • trafiksäkerhet och trafikplanering
 • exploatering
 • allmän platsmark
 • tomtmark och natur- och skogsmark
 • drift och skötsel av kommunala fastigheter
 • måltidsverksamhet

Dessutom är nämnden också huvudman för renhållningen.

Nämndens arbete utgår från kommunfullmäktiges antagna vision, övergripande mål och särskilt prioriterade områden.

Sammanträden hålls en gång i månaden förutom i juli månad. Sammanträdena är stängda för allmänheten men medborgare vars medborgarförslag avgörs av samhällsbyggnads­nämnden bjuds in och ges möjlighet att yttra sig över sina ärenden.

För mer information är du välkommen att kontakta nämndens sekreterare.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor