Riktlinjer modersmålsundervisning i grundskolan

Uddevalla erbjuder modersmålsundervisning i många språk

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Elevers rätt till modersmålsundervisning är ett rektorsbeslut.

  • Minst en av vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska och använder dagligen detta som umgängesspråk med eleven.
  • Eleven skall ha grundläggande kunskaper i modersmålet
  • Minoritetsspråken (finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddish) är undantagna regeln om att det minst skall finnas fem elever inom kommunen som önskar undervisning i samma språk. Det krävs ej heller några förkunskaper för undervisning


Ansökan

Ansökan gäller inför aktuell terminsstart. Beslut fattas inför varje termin och vid avslag behövs en förnyad ansökan inför nästkommande termin. Är eleven antagen gäller platsen tillsvidare.

Undervisning

Modersmålsundervisning anordnas om mer än 5 elever, inom de kommunala grundskolorna och i aktuellt språk, har anmält intresse. Modersmålsundervisning anordnas om lämplig lärare finns.

Inskrivning och start sker 1 gång/termin, i augusti respektive januari. Undantag är nyinflyttade elever.

Modersmålsundervisningen för åk 1-9 anordnas av enheten för integration och flerspråkighet, EFI. Undervisningstiden är 45 minuter/vecka för årskurs 1 och 60 minuter/vecka för åk 2-9. Sker undervisningen på elevens val-tid, följer undervisningstiden timplanen för elevens val.

Undervisningen sker i grupp, riktlinjen är minst 10 elever.

Undervisningen kan bedrivas åldersblandat, företrädesvis åk 1-3, 4-6 och 7-9, för att ha rimliga gruppstorlekar.

Modersmålsundervisningen för åk 1-6 kan antingen bedrivas under elevernas ordinarie skoldag eller efter skoldagens slut. Sker undervisningen på skoldagen tas tiden för elevens val i anspråk. Respektive skola behöver samverka med EFI i samband med schemaläggningen.

Undervisning på annan skola

Elever i åk 1-9 kan erbjudas modersmålsundervisning på annan skola om elevtalet på skolan understiger 5 elever.

Respektive skola har tillsynsansvar för elever som väntar på modersmålsundervisning, om den är förlagd efter skoltid.

Vad är grundläggande kunskaper i ett modersmål?

Nedan finns en bedömningsmall som lärare på EFI använder vid behov av bedömning. Årskursangivelser i mallen ska ses som ungefärliga riktmärken för vad som kan anses åldersadekvat vid bedömning av grundläggande kunskaper. När eleven når årskurs 6 så ska betyg sättas, och då är det bra att vara medveten om att även läsförmåga och skriftlig förmåga ingår i kunskapskraven.

Årskurser

Hörförståelse

Muntlig kommunikation

Åk 1-3

Eleven lyssnar och förstår enkla samtal och enkla berättelser.

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.Eleven beskriver en bild och berättar enkelt om händelseförloppet i en bild/ serie av bilder.

Åk 4-6

Eleven lyssnar och förstår huvudinnehållet i tydligt vardagligt språk om välkända företeelser.

Eleven deltar, kommenterar i längre samtal: ställer frågor, ger svar om ämnen av personligt intresse.Eleven uttrycker sina känslor, erfarenheter och tankar.Eleven återberättar strukturerat händelseförloppet i en uppläst berättelse, film eller något de själva varit med om.

Åk 7-9

Eleven lyssnar, följer med och förstår huvudinnehållet i en muntlig framställning, (av berättande, beskrivande, förklarande och argumenterande karaktär) under förutsättning att ämnet är bekant.

Eleven samtalar och diskuterar på ett vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.


Eleven förstår nyanserat och värdeladdat språk med inslag av idiomatiska uttryck och deras roll i budskapet.

Eleven diskuterar aktuella samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer som är bekanta.

Förslag på sidor