Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledning på modersmålet är en stödinsats som finns i grundskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Syftet med stödinsatsen är att använda elevens modersmål som ett redskap i kunskapsutvecklingen i olika ämnen. I studiehandledning på modersmålet sker arbetet både på modersmålet och på svenska. 

Studiehandledning på modersmålet kan ges antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd.

Utredning och beslut om studiehandledning görs av rektor.

Förslag på sidor