Socialnämndens ordförande Ann-Charlott Gustafsson

Intervju med Ann-Charlott Gustafssson som är socialnämndens ordförande i Uddevalla.

Vad ansvarar socialnämnden för?

- Socialnämndens ansvarsområde grundar sig i socialtjänstlagen. Lagen säger att man har rätt till stöd från kommunen, om man inte får det man behöver i form av social service och omsorg på annat sätt.

Så uppdraget är brett och det blir en lång lista när man räknar upp våra verksamheter; hemsjukvård, hemtjänst, vård och omsorgsboenden, korttidsenhet, missbruksstöd, rehabilitering, socialpsykiatri, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stöd till barn och ungdomar, stöd till vuxna och familjer, tillsyn av tobaksförsäljning samt tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Det är också bra att känna till att vi har flera lagar utöver socialtjänstlagen att förhålla oss till i vårt arbete; hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM.)

Vad skulle du säga är socialnämndens viktigaste uppgift?

- Vi står inför tider där det ekonomiska läget i samhället förväntas bli sämre än idag. Vi vet också att vi har ett allt mer ökat behov av vård, stöd och omsorg. Så socialnämndens viktigaste uppgift är att skapa bra förutsättningar för Uddevalla kommun, så att vi kan fortsätta att erbjuda våra kommuninvånare ett gott stöd. För att lyckas med det måste vi i nämnden vara lösningsinriktade och utvecklingsorienterade.

Kan du ge exempel på ärenden som socialnämnden hanterar?

- Eftersom vi har ett brett uppdrag så hanterar vi många olika typer av ärenden. Ett exempel är när det görs orosanmälningar från skola, polis eller allmänhet. Först utreds anmälan och därefter fattar nämnden beslut om vilken insats som är aktuell. Det kan handla om insatser i hemmet, familjehemsplacering eller behov av institutionsvård.

Nämnden fattar också beslut om färdtjänst, hemsjukvård och vistelse på korttidsavdelning. Hemsjukvård kan vara aktuellt när man inte själv kan ta sig till vårdcentralen. Och att vara på en korttidsavdelning innebär att man är utskrivningsklar efter en sjukhusvistelse, men för sjuk för att vara hemma. Då finns det möjlighet att vara på en korttidsavdelning innan man är redo att komma hem igen.

Andra insatser som nämnden fattar beslut om är dagligverksamhet inom LSS och socialpsykiatrin, trygghetslarm, hemtjänst, vård och omsorgsboende samt serveringstillstånd av alkohol för restauranger.

Hur kan man följa socialnämndens möten?

- Man hittar socialnämndens kallelser och protokoll på uddevalla.se där man också kan prenumerera, då får man ett mejl när vi publicerar något nytt. Jag vill också tipsa om sammanträdeskalendern där man hittar alla nämnders mötesdatum. Alla ärenden som rör enskilda personer, så kallade individärenden, är sekretessbelagda och finns därför inte med.

Hur får man kontakt med en politiker i socialnämnden?

- Alla kontaktuppgifter finns på uddevalla.se i vårt register över förtroendevalda, där kan man välja socialnämnden och se alla ledamöter.