Mottagande i anpassad grundskola

barn klassrum

Grundskola eller anpassad grundskola?

Utgångspunkten är att barn i allmänhet ska tas emot i grundskolan. Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning, ska tas emot i den anpassade grundskolan om vårdnadshavarna medger detta. Skollagen (2010:800) 7 kap 4,5 §§.

Mottagande i anpassad grundskola är ett myndighetsbeslut som grundar sig på

• Skollagen (2010:800) 7 kap 5§

• Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:20) om rutiner för utredning och beslut om mottagande i anpassad grund- och gymnasieskola.

Eleven kan mottas i anpassad grundskola tidigast från och med skolstart i åk 1.

Beslut om mottagande i anpassad grundskola fattas av förvaltningschef, underlag till beslut arbetas fram inom ramen för elevhälsans uppdrag.

Mer information om anpassad grundskola hittar du på Skolverkets hemsida

Inför ansökan och utredning

Frågan om ett barn skall tas emot i den anpassade grundskolan kan väckas av personalen på skolan och av vårdnadshavarna. Om en elev har svårigheter att nå upp till grundskolans kunskapsmål och om detta kan bero på en intellektuell funktionsnedsättning eller vad lagen därmed jämställer ska rektor i samråd med vårdnadshavarna påbörja en utredning för att klargöra om eleven har rätt att tas emot i den anpassade grundskolan.

Beträffande barn som ännu inte börjat i skolan när frågan intellektuell funktionsnedsättning aktualiseras, bör relevanta uppgifter om barnet inhämtas i så god tid som möjligt inför ställningstagande om rätten till denna skolform inför skolpliktens inträde.

Rektors ansvar

  • Rektor i förskolan/grundskolan informerar vårdnadshavaren om vilka utredningar som bör göras och vad de syftar till. Vårdnadshavare lämnar samtycke till sekretesslättnad samt tillstånd att genomföra/inhämta bedömningar.
  • Rektor i förskolan/grundskolan samarbetar vid behov med enhetschef för grundskolans elevhälsa och mottagningsgruppen. En kontaktperson från förskolan/skolan utses till vårdnadshavarna under utredningstiden.
  • Rektor på den grundskola eleven tillhör informerar om vilka rättigheter elev och vårdnadshavarna har samt vilka möjligheter grundskolan har att tillgodose barnets behov.

Förskolan/skolan genomför eller inhämtar tidigare gjorda utredningar:

  • Medicinsk bedömning
  • Pedagogisk bedömning
  • Psykologisk bedömning
  • Social bedömning

Mottagningsgrupp

En mottagningsgrupp bestående av elevhälsans olika professioner samt skolläkaren granskar inkomna underlag i syfte att tillse att dessa är adekvata och bistår enhetschef i att sammanställa de olika bedömningarna och lämna förslag till beslut om mottagande i den anpassade grundskolan.

Beslut

Förvaltningschef fattar beslut om mottagande i anpassad grundskola enligt skollagen (2010:800) 7 kap 5 § om vårdnadshavarna gett sitt medgivande. Beslut fattas samtidigt enligt 11 kap 8§ om vilken av den anpassade grundskolans två kursplaner som eleven huvudsakligen ska undervisas utifrån.

Beslutet skickas till vårdnadshavarna, delges rektor för aktuell skola, rektor för anpassad grundskola och Barn- och utbildningsnämnden.

Överklagande av beslut

Vårdnadshavaren har rätt att överklaga beslutet till Skolväsendets Överklagandenämnd enligt skollagen. Skollagen ( 2010:800) 28 kap12 §. Överklagandet insändes till Barn- och utbildningsförvaltningen, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla inom 3 veckor från det att vårdnadshavaren har fått ta del av beslutet..

Skolplacering av elev

I samband med beslut om mottagande i den anpassade grundskolan ska vårdnadshavarna önska skolplacering. Detta görs på blankett som tillhandahålls av skolpersonalen.

Under utredningstiden så gör vi allt vi kan för att tillsammans med vårdnadshavare komma fram till om det är bäst för eleven att gå i anpassad grundskoleklass eller att tills vidare fortsätta sin skolgång som integrerad elev i en grundskoleklass.

Rektor på önskad skola beslutar sedan om eleven kan tas emot där. I det fall inget av vårdnadshavarnas önskemål kan uppfyllas är det verksamhetschefen för grundskolan som fattar beslut om skolplacering.

Mottagande på försök

Den som är elev i grundskolan eller i anpassad grundskola kan på försök under högst sex månader tas emot som elev i den andra skolformen, om de huvudmän som berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare medger det. Skollagen (2010:800) 7 kap 8 §. Beslut om detta fattas på liknande sätt och på samma underlag som beskrivet ovan.

Beslut om kursplan inom ramen för anpassad grundskola

I samband med utredningen inför mottagande i anpassad grundskola så utreds också vilken av de två kursplanerna/inriktningarna eleven ska undervisas utifrån. Detta sker i samråd med vårdnadshavare. Beslut fattas av förvaltningschef.

Förslag på sidor