APL, praktik på gymnasiet

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom anpassad gymnasieskolas nationella program ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Gymnasieskolan

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd. APL ska även förekomma för elever inom programinriktat individuellt val.

Inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion ska APL eller praktik förekomma.

Anpassad gymnasieskola

Elever på anpassad gymnasieskolas nationella program ska genomföra minst 22 veckor som är arbetsplatsförlagda.

Vuxenutbildningen

Inom vuxenutbildningen ska APL förekomma och tiden för APL är reglerad.
Kurser, eller delar av kurser, kan förläggas till en eller flera arbetsplatser.

Förslag på sidor