Lantmäteri

Lantmäterimyndigheten är den myndighet som genomför olika typer av lantmäteriförrättningar. Det finns både statliga och kommunala lantmäterimyndigheter. Uddevalla har en kommunal lantmäterimyndighet.  

Lantmäterimyndigheten ansvarar för fastighetsbildning och registrering av förändringar i fastighetsindelningen inom Uddevalla kommun. Kart- och mätenheten ansvarar för adress- och byggnadsregistren medan lantmäterimyndigheten ansvarar för registrering av planer.

Vissa förrättningar, till exempel sådana som berör flera kommuner eller större infrastruktur som korsar kommungränsen ska handläggas av statliga lantmäterimyndigheten. Förrättningar där Uddevalla kommun är sakägare kan handläggas av statliga lantmäterimyndigheten på begäran av sakägare.

Vill du ansöka om lantmäteriförrättning inom Uddevalla kommun finns länk till ansökan längst ned på sidan.

Vill du kontakta någon av oss?

Kontakta oss på Lantmäterimyndigheten» 

Kontakt

Funktionsbrevlåda Lantmäterimyndigheten

lantmaterimyndigheten@uddevalla.se

Förslag på sidor